Dempen van water

Het dempen van wateren met de functie overige watergang.
Het gaat hierbij om wateren die in de legger zijn aangeduid als overige watergang. en waarbij de compensatie plaatsvindt in bestaande en/of nieuwe sloten, die niet in de dijk en/of directe omgeving van de dijk of binnen 100 meter uit de begrenzingen van een dijk zijn gelegen. Deze algemene regel is verder niet van toepassing op wateren met een natuurvriendelijke oever en de Kaderrichtlijn Water wateren, zoals opgenomen in het Waterbeheerplan.