Milieu-informatie, aanvraag

Wilt u meer specifieke informatie over het milieu ontvangen van het waterschap? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen. Bestuursorganen, waaronder het waterschap, zijn verplicht milieu-informatie bekend te maken en te verstrekken. Dit is geregeld in het Verdrag van Aarhus (2004), dat ook door Nederland is ondertekend. Het indienen van een verzoek is geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).


Voorwaarden

Iedereen kan een verzoek om milieu-informatie indienen. Er zijn geen speciale regels voor de manier waarop dat gebeurt. Wel moet zo'n verzoek voldoen aan bepaalde eisen en wordt het in een aantal gevallen niet gehonoreerd. Bijvoorbeeld als
openbaarmaking van informatie de privacy van personen of de veiligheid van de staat kan schaden (zie Wet openbaarheid van bestuur, Artikel 10 en 11).

Aanpak

U kunt uw verzoek om milieu-informatie indienen bij het waterschap.

Bezwaar en beroep

Niet in alle gevallen wordt een verzoek om milieu-informatie toegekend. U hoeft zich daar niet bij neer te leggen. U kunt in eerste instantie bezwaar maken bij het waterschap. In dat geval bekijken we het verzoek nogmaals en nemen op basis van het advies van de externe bezwarencommissie een nieuwe beslissing. Als dat niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. In dat geval bekijkt de rechter of de redenen voor afwijzing volgens de wet terecht zijn.

Indieningsadres 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bezoekadres:
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

Postadres:
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Telefoon: 010 45 37 200
Contact: info@hhsk.nl

Doelgroepen

Particulier, Ondernemer

Uniforme Productnamen

milieuinformatie

Thema

Milieubeleid