Watervergunning, aanvraag

De watervergunning integreert alle vergunningstelsels van de verschillende waterwetten. Daarmee gaan zes vergunningen uit de eerdere waterbeheerwetten gaan op in één watervergunning. Het gaat hierbij om een scala van handelingen in watersystemen die voorheen door de afzonderlijke wetten werd gereguleerd, zoals het lozen van verontreinigende stoffen op het oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het dempen van een sloot.

Veel activiteiten vallen onder algemene regels, waarvoor geen watervergunning nodig is, veelal kan dan met een melding worden volstaan. Het is dan ook verstandig vooraf contact met de gemeente of het bevoegde gezag op te nemen of vooroverleg aan te vragen. Een bevoegd gezag kan Rijkswaterstaat, het waterschap of de provincie zijn.

Aanpak

U dient de aanvraag voor een watervergunning in bij de gemeente waar de activiteiten zullen plaatsvinden of rechtstreeks bij het waterschap. Dat doet via www.omgevingsloket.nl. Het formulier bevat algemene vragen die altijd moeten worden beantwoord en vragen die alleen van toepassing zijn als bepaalde activiteiten worden uitgevoerd. Veel activiteiten vallen onder algemene regels, waardoor geen watervergunning nodig is en veelal met een melding kan worden volstaan. Het is dan ook verstandig vooraf contact met het waterschap op te nemen of vooroverleg aan te vragen.

Doelgroepen

Particulier, Ondernemer

Uniforme Productnamen

watervergunning

Thema

Water