Wet openbaarheid bestuur, verzoek

Wilt u andere informatie van het waterschap ontvangen dan die u leest in brochures of op de website? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij het dagelijks van het waterschap.

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt de toegang voor burgers tot informatie bij bestuursorganen geregeld. De overheid verspreidt zelf allerlei informatie over beleid, bijvoorbeeld via brochures of websites. Wie meer informatie wil, kan een Wob-verzoek indienen bij het dagelijks bestuur van een waterschap.

Het uitgangspunt is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er zwaarwegende belangen een rol spelen. De Wob bepaalt in welke gevallen informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Voorwaarden

Iedereen kan een verzoek indienen. Er zijn geen speciale regels voor de manier waarop dat gebeurt. Wel moet een Wob-verzoek voldoen aan bepaalde eisen en wordt het in een aantal gevallen niet gehonoreerd.

De overheid moet beoordelen of de gevraagde informatie openbaar kan worden gemaakt. Die beoordeling gebeurt aan de hand van de gronden die genoemd staan in de Wob. Informatie kan bijvoorbeeld soms niet openbaar worden indien er persoonlijke gegevens of vertrouwelijke gegevens van bedrijven in staan.

U kunt een verzoek om informatie indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. U vermeldt bij het verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het document waarover u informatie wenst te ontvangen. U hoeft daarbij niet uit te leggen wat uw belang is bij de informatie die u wilt opvragen. Wanneer uw verzoek te algemeen geformuleerd is, krijgt u van het waterschap het verzoek om uw vraag te specificeren.

Het waterschap moet in principe een verzoek inwilligen. Er zijn wel uitzonderingen hierop. Zo moet het waterschap weigeren als bijvoorbeeld privacy in het geding komt of de opsporing van strafbare feiten hierdoor belemmerd wordt.

Voor het kopiëren en versturen van documenten kan een vergoeding in rekening worden gebracht.

Bijzonderheden

Bezwaar en beroep

Niet in alle gevallen wordt een verzoek om informatie toegekend. U hoeft zich daar niet bij neer te leggen. U kunt in eerste instantie bezwaar maken bij het waterschap. In dat geval bekijken we het verzoek nogmaals en nemen op basis van het advies van de externe bezwarencommissie een nieuwe beslissing. Als dat niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. In dat geval bekijkt de rechter of de redenen voor afwijzing volgens de wet terecht zijn.

Aanpak

Indieningsadres

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bezoekadres:
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

Postadres:
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Telefoon: 010 45 37 200
Contact: info@hhsk.nl

Doelgroepen

Particulier, Ondernemer

Uniforme Productnamen

verstrekking overheidsinformatie, verzoek overheidsinformatie

Thema

Bezwaar en beroep overheid