Informatieplicht bestuursorgaan

U kunt informatie opvragen in de zin van de Wet open overheid.

Een ieder kan een verzoek om informatie, neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid, richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. U moet bij uw verzoek de bestuurlijke aangelegenheid vermelden of het daarop betrekking hebbend document, waarover u informatie wenst te ontvangen. Een bestuurlijke aangelegenheid is een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan.

Voorwaarden

U kunt informatie opvragen in de zin van de Wet open overheid (Woo) als er ten minste aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • Er moet sprake zijn van een bestuurlijke aangelegenheid.
  • De informatie moet zich bevinden in een document. Een document is hier een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat. De overheid kan weigeren stukken in te laten zien op basis van wettelijke uitzonderingsgronden (genoemd in artikel 5 van de Woo).

Een verzoek om informatie kunt u zowel mondeling als schriftelijk doen.

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen via het burgerloket of schriftelijk.

Een schriftelijk verzoek om informatie kunt u richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard.

Bezwaar en beroep

Niet in alle gevallen wordt een verzoek om informatie toegekend. U hoeft zich daar niet bij neer te leggen. U kunt in eerste instantie bezwaar maken bij het waterschap. In dat geval bekijken we het verzoek nogmaals en nemen op basis van het advies van de externe bezwarencommissie een nieuwe beslissing. Als dat niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. In dat geval bekijkt de rechter of de redenen voor afwijzing volgens de wet terecht zijn.

Indieningsadres

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bezoekadres:
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

Postadres:
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Telefoon: 010 45 37 200
Contact: info@hhsk.nl

Doelgroepen

particulier, ondernemer

Uniforme productnaam

milieuinformatie

Thema

Bezwaar en beroep overheid