Veelgestelde vragen droogte

Hoe komt het dat we nu meer dode vissen zien?

Mogelijk hebben vissen en waterplanten het lokaal moeilijk door minder zuurstof en meer bacteriën in het water. Door hevige regenval kunnen we te maken krijgen met riooloverstorten in het stedelijk gebied, met name in en rond de Rotterdamse Singels. Dit is helaas onvermijdelijk omdat de riolering al deze regen niet ineens kan verwerken. Vissen en watervogels kunnen daardoor doodgaan.

Hebben vissen last van overmatige plantengroei in het water?

Grote hoeveelheden planten kunnen leiden tot een gebrek aan zuurstof in het water. Overdag maken planten zuurstof, maar 's nachts hebben ze juist zuurstof nodig en halen ze dit uit het water. Ook dit kan negatieve gevolgen hebben voor vissen en andere waterdieren die ook zuurstof nodig hebben.

Ruimt het hoogheemraadschap dode vissen op?

In Rotterdam kun u dode dieren in het water melden bij de gemeente via telefoonnummer 14 010. Voor dode dieren in de rest van ons beheersgebied kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 010 45 37 200. Voor zieke dieren belt u de dierenambulance via telefoonnummer 0900 112 0000.

Waar meld ik overlast zoals stank, dode vissen en dode vogels?

U kunt een melding doen door te bellen naar 010 45 37 200 of een e-mail te sturen naar klantmeldingen@hhsk.nl.

Wat is botulisme?

Bepaalde bacteriën in het oppervlaktewater (Clostridium Botulinium) kunnen botulisme veroorzaken. Water, dat is opgewarmd, bevordert de groei van de bacteriën, waarbij er gif (botuline) vrijkomt.

Is botulisme gevaarlijk?

Door botulisme sterven vooral watervogels, maar ook vissen. Botulisme verspreidt zich ook via de dode, besmette dieren. Het is belangrijk die zo snel mogelijk te verwijderen om verdere besmetting te voorkomen. Als u besmette of dode vogels en vissen ziet, wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk te melden bij het hoogheemraadschap.

Wat is blauwalg?

Blauwalgen zijn bacteriën die in het water leven. Een combinatie van factoren veroorzaakt soms een massale groei van blauwalgen in het water. Het gaat dan om te veel voedingsstoffen (vooral stikstof en fosfaat) in water zonder sterke stroming en gunstige (weers-) omstandigheden. Door blauwalg ziet het water eruit als groene soep, met blauw schuim, en soms een drijflaag. Het water stinkt meestal.

Is blauwalg gevaarlijk?

Verschillende blauwalgen kunnen giftige stoffen (cyanotoxines) produceren, waarvan in Nederland tot nog toe alleen de microcystine is aangetroffen. Die toxines kunnen leiden tot sterfte van dieren. Als zwemmers in aanraking komen met besmet water (inslikken of huidcontact) kunnen zij last krijgen van buikklachten, hoofdpijn, huidirritatie en geïrriteerde ogen. Vooral kleine kinderen en oudere mensen zijn hier gevoelig voor. Meldt u dit dan bij Schieland en de Krimpenerwaard. 

Verwijdert het hoogheemraadschap kroos?

Bij warm weer vormt kroos zich snel. Deze groene laag op het water gedijt goed bij stilstaand water. Te veel kroos kan een bedreiging zijn voor het waterleven en kan zorgen voor stankoverlast. In dat geval kijken we naar een lokale oplossing, bij uitzonderingen wordt kroos verwijderd. Het beste bestrijdingsmiddel voor kroos is het stimuleren van doorstroming. Omdat we in tijden van droogte minder toegang hebben tot zoet water is de kans aanwezig dat u meer kroos ziet in de sloten dan normaal.

Welke problemen ontstaan er na langdurige droogte in dit gebied?

In dit laaggelegen deel van Nederland hebben we voldoende water, we hebben alleen niet altijd voldoende water van de juiste samenstelling. Dat is precies het grootste probleem in dit gebied in tijden van lang aanhoudende droogte: doordat het waterpeil in de rivieren verdampt en daardoor omlaag gaat, krijgt zeewater meer kans binnen te dringen. Dit noemen we verzilting van het water.

Wat doet het hoogheemraadschap tegen verzilting?

We laten zoveel mogelijk zoet water in, om de waterpeilen in ons gebied zoveel mogelijk op de juiste hoogte te houden. Sinds dinsdag 24 juli krijgen we van de buurwaterschappen extra water aangevoerd via het Amsterdam-Rijnkanaal.
Rijkswaterstaat regelt de verdeling van water vanuit de grote rivieren over Nederland en stelt het water in dit soort droogtesituaties beschikbaar. Het water wordt dan aangevoerd vanuit een punt waar de zee geen invloed heeft: de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor het transport van het water richting het gebied van het hoogheemraadschap van Rijnland, dat het water wil gebruiken. Rijnland geeft vervolgens een deel van het aangevoerde water door aan de hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard.

Hoe houdt het hoogheemraadschap het water op peil?

Gewoonlijk leveren de rivieren meer dan genoeg (zoet)water om in perioden van neerslagtekort aan de vraag te kunnen voldoen. Bij langdurige droogte en water dat verzilt dan wordt dat moeilijker. Als de Rijnafvoer laag is, door langdurige droogte in Duitsland en minder smeltwater uit Zwitserland komt, leveren de rivieren minder tegendruk richting zee. Zeewater krijgt dan meer kans naar binnen te dringen. Als die indringing onze inlaatpunten bij Rotterdam en uiteindelijk ook Nieuwerkerk aan den IJssel bereikt, dreigt verzilt water te worden ingelaten in ons beheersgebied.

Moet iedereen nu zuiniger omgaan met water?

We hopen natuurlijk dat iedereen altijd zuinig omgaat met water en niet meer gebruikt dan men nodig heeft. Dat is nu niet anders. Wij werken overigens alleen aan de kwaliteit-, en het op peil houden van het oppervlaktewater, de waterleidingmaatschappij zorgt voor uw drinkwater. Er is geen sprake van drinkwatertekort.

Geldt er een besproeiingsverbod vanuit oppervlaktewater in dit gebied?

Op dit moment niet.

Wat betekent een flinke hoosbui na weken van droogte in jullie gebied?

Door de warme maanden is de grond zo droog, dat deze langer de tijd nodig heeft om water op te nemen. Bij een flinke hoosbui kan het water dan niet snel genoeg in de grond trekken, waardoor wateroverlast kan ontstaan.
Wij houden in het oog dat ons watersysteem voldoende ruimte (berging en bemalingscapaciteit) heeft voor regen. Bij een verwachte peilstijging zetten we de gemalen aan, en wordt het overtollige water weggepompt. Als er plaatselijk onvoldoende berging is (te weinig sloten), dan kan er water op straat komen. Als het riool onvoldoende kan bergen, dan komt rioolwater via overstorten in het oppervlaktewater. Dit kan met deze temperaturen zorgen voor stank en wateroverlast.

Door het vervuilde water uit het riool kan vissterfte optreden. Mocht u dode vissen aantreffen, dan kunt u dit melden bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard via telefoonnummer 010 45 37 200 of bij uw gemeente via het netnummer 14+. Zieke dieren meldt u bij de dierenambulance. 

Er is een flinke hoosbui voorspeld. Wat doen jullie nu?

Waar mogelijk pompen we alvast water weg. We doen dit zodat er meer ruimte ontstaat in singels en sloten om het regenwater op te vangen. Dit zorgt voor extra berging. We moeten schipperen tussen zoet water inlaten om het water op peil te houden en verzilting tegen te gaan in deze langdurige aanhoudende periode van droogte en waar mogelijk voorpompen om ruimte maken voor hevige regenbuien.

En als de bui niet valt?

Er valt sinds mei al erg weinig regen in Nederland en omringende landen. Sinds donderdag 2 augustus is er landelijk een watertekort, de zogenoemde fase 2. Het Managementteam Watertekorten (MTW) bepaalt op dit moment de waterverdeling via de rivieren in Nederland en blijft dit doen als de droogte aanhoudt. We blijven water inlaten uit de rivieren (Lek en Hollandsche IJssel) en via de Kleinschalige Wateraanvoervoorziening (KWA). We krijgen zoetwater via onze buurwaterschappen vanuit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Voor meer informatie, vragen of meldingen kunt u terecht bij onze Klanteninformatie via telefoonnummer 010 45 37 200 of en melding maken via ons meldingsformulier (https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/diensten/vraag-of-incident/meldingenformulier)