Concept Voorkeursalternatief (concept VKA)

alle informatie over het Concept VKA

U vindt hier alle informatie rondom het concept Voorkeursalternatief (VKA).
Nadrukkelijk geven we aan dat het gaat om een concept. De beslissing voor het definitieve voorkeursalternatief wordt door het dagelijks bestuur in het najaar genomen. Voordat die beslissing wordt genomen, leggen we nu het concept VKA ter consultatie aan u voor: het waterschap hoort graag wat u van het concept VKA vindt. Wilt u dus nog uw stem laten horen over de KIJK-dijkversterking, dan is dit hét moment: de reacties die we in deze consultatieperiode ontvangen worden door het projectteam verwerkt, zodat het dagelijks bestuur deze in het najaar kan meenemen in de beslissing voor het definitieve voorkeursalternatief. (Die beslissing is niet vatbaar voor beroep of bezwaar. De officiële zienswijzeperiode start in 2021 als het ontwerp projectplan Waterwet ter inzage wordt gelegd.) Met die beslissing komt de verkenningsfase van het KIJK-project ten einde en op basis van het definitieve VKA volgt dan de planuitwerkingsfase. Aan het eind daarvan volgt besluitvorming over het definitieve Ontwerpplan. (Zie ook de planning.)

Concept Multi Criteria Analyse (MCA) 
De concept MCA geeft per dijkvak de beoordeling van de kansrijke alternatieven en de afweging die gemaakt is om te komen tot het concept voorkeursalternatief. 

Factsheets per dijkvak
Per dijkvak een beknopte weergave van de MCA met het concept voorkeursalternatief voor het betreffende dijkvak.
(Dijkvakindeling en huisnummers‌ (pdf, 42,4 KB))

A‌ (pdf, 776,6 KB) B‌ (pdf, 958,0 KB) C‌ (pdf, 921,2 KB) D‌ (pdf, 989,7 KB) E‌ (pdf, 852,3 KB) F‌ (pdf, 753,7 KB) G‌ (pdf, 1,2 MB) H‌ (pdf, 799,0 KB) I1‌ (pdf, 900,9 KB) I2‌ (pdf, 771,8 KB) J‌ (pdf, 936,1 KB) K1‌ (pdf, 792,8 KB) K2‌ (pdf, 762,3 KB) L‌ (pdf, 739,5 KB) M1‌ (pdf, 821,1 KB) M2‌ (pdf, 925,8 KB) M3‌ (pdf, 886,2 KB) N‌ (pdf, 807,9 KB) O1‌ (pdf, 772,1 KB) O2‌ (pdf, 810,2 KB) P‌ (pdf, 789,3 KB) Q‌ (pdf, 870,8 KB) R‌ (pdf, 929,7 KB) S‌ (pdf, 862,7 KB) T‌ (pdf, 719,5 KB) U1‌ (pdf, 756,8 KB) U2‌ (pdf, 721,8 KB) V‌ (pdf, 795,3 KB) W1‌ (pdf, 801,5 KB) W2‌ (pdf, 767,9 KB)

Let op: De kaartjes waarin de alternatieven ingetekend staan, komen uit de nota Multi Criteria Analyse (MCA). In de legenda bij die kaartjes worden 'saneringswoningen' genoemd. Hiermee wordt bedoeld: geluidsaneringswoningen, zoals in de MCA zelf ook duidelijk wordt aangegeven.

Korte omschrijving van de alternatieven
Grondoplossing - De dijk versterken met grond.
Asverschuiving - Een nieuwe dijk die tegen de huidige dijk wordt aangelegd.
Type I-constructie - Een zelfstandig kerende constructie die de functie van de huidige dijk overneemt, zoals een dam- of diepwand.
Type II-constructie - Een damwand als hulpconstructie om de grond in het talud vast te houden.

Eindrapport verkenning KIJK voor consultatie
De belangrijkste uitkomsten van de verkenning KIJK en de onderbouwing van het concept voorkeursalternatief.

MER eerste fase
De eerste fase milieueffectrapportage (MER) bevat alle relevante informatie met betrekking tot de gevolgen voor (effecten op) de ruimtelijke omgeving van de dijkversterking(alternatieven).

Kabels en Leidingen
Beschrijft het proces ten aanzien van kabels en leidingen tot nu toe. De aanwezige kabels en leidingen langs het tracé Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel zijn in kaart gebracht en de aanwezige vergunningen zijn geïnventariseerd en geanalyseerd. Het effect van de dijkverbeteringsmogelijkheden op de aanwezige kabels en leidingen is onderzocht en uitgewerkt, inclusief de kosten die de diverse oplossingsrichtingen met zich meebrengen. Kansen  en risico's voor de planuitwerkingsfase zijn in kaart gebracht. Op basis van deze gegevens kan een optimale verleggingsstrategie worden uitgewerkt die wordt meegenomen naar de planvormingsfase.

Ruimtelijke inpassing kansrijke alternatieven
Beschrijft de ruimtelijke kwaliteit van maatregelen die nodig zijn voor de dijkversterking. Hier wordt bekeken welk alternatief het beste past per dijkvak, zonder het beeld over het geheel en de overgangen tussen dijkvakken te verliezen.

Reacties
Van 1 juni tot en met 13 juli kon gereageerd worden op het concept-VKA. (Ook reacties die nog korte tijd daarna zijn binnen gekomen via het reactieformulier werden nog meegenomen in de Nota van Antwoord richting de besluitvorming over het definitieve VKA in het najaar.)
Wilt u nu contact opnemen met het omgevingsteam-KIJK, dan kan dat per email: omgevingsteamkijk@hhsk.nl of telefonisch: Guido Verweij (06 317 765 66) of Manon Otterloo (06 500 34 964).

Meer info

KIJK-kaart

Mist u nog info?

Vindt u bepaalde informatie niet terug op de website, neem dan contact op met het omgevingsteam-KIJK, per email via omgevingsteamkijk@hhsk.nl 
of telefonisch: Guido Verweij (06 317 765 66) of Manon Otterloo (06 500 34 964).

Informatieavonden in juni en Juli

Inmiddels zijn de informatie avonden gehouden. De presentatie die vanuit het waterschap werd gegeven, is per avond te bekijken.

Datum

Locatie

Dijkvak - presentatie

14 juni

De Tuyter, Krimpen aan den IJssel

A   t/m E‌ (pdf, 1,7 MB)

19 juni

De Drie Maenen, Ouderkerk aan den IJssel

E   t/m L‌ (pdf, 1,8 MB)

21 juni

Dorpshuis, Gouderak

Q   t/m W‌ (pdf, 2,0 MB)

27 juni

De Kaasboerderij, Lageweg (Ouderkerk aan den IJssel)

M   t/m Q‌ (pdf, 1,9 MB)

4 juli

De Drie Maenen, Ouderkerk aan den IJssel

F‌ (pdf, 4,1 MB)