Hoe gaat de dijk er uit zien

Het voorkeursalternatief (VKA) geeft voor elk dijkvak aan hoe de dijk wordt versterkt.

In de verkenningsfase zijn er ‘dijktafels ruimtelijke kwaliteit’ georganiseerd. Dat waren gesprekken met belanghebbenden zoals bewoners en bedrijven. Met de ideeën uit die dijktafels is een visie op ruimtelijke kwaliteit opgesteld en een plan voor ruimtelijke inpassing gemaakt. Daarmee is er voor het KIJK-project een kwaliteitsniveau voor de ruimtelijke inpassing van het voorkeursalternatief beschreven. Dat kwaliteitsniveau wordt gebruikt tijdens het ontwerpen en de daarop volgende realisatiefase.

Een Esthetisch Programma van Eisen Ruimtelijke Kwaliteit (EPvE) zorgt voor een herkenbaar dijkbeeld en landschappelijke kwaliteit. In het EPvE wordt beschreven hoe grote en kleine elementen eruit gaan zien. Een groot element is bijvoorbeeld hoe de overgang moet zijn tussen een deel van de dijk waar een damwand wordt geplaatst en een dijkdeel waar de dijk met grond wordt versterkt. Kleine elementen zijn bijvoorbeeld op- en afritten en trappen. Door deze over de gehele dijk op dezelfde manier uit te voeren, ontstaat een herkenbaar dijkbeeld.

Karres en Brands landschapsarchitecten helpen het waterschap bij het opstellen van het EPvE. Het EPvE wordt afgestemd met de provincie en de twee gemeenten zodat het aansluit op lokaal beleid. Provincie en gemeenten nemen ook deel aan het kwaliteitsteam dat toeziet op de toepassing van het EPvE.