Planning verschoven

25 april 2022
Eind december werd bekend dat de planning van de dijkversterking onder druk is komen te staan door corona.

Dat betekent dat de ter inzage legging van het Ontwerp Projectplan Waterwet en de bijbehorende ontwerp vergunningen van de dijkversterking naar verwachting in het najaar van 2022 is en dat de uitvoering waarschijnlijk het eerste kwartaal van 2024 start.

Wat gaan we doen?

Tijdens de informatieavonden in maart van dit jaar hebben we alle opmerkingen en vragen over het ontwerp van de dijkversterking verzameld. Die gaan we de komende maanden verwerken. Hebben we inderdaad fouten gemaakt, of zijn we iets vergeten, dan is dat in het Ontwerp Projectplan Waterwet aangepast als dat in het najaar ter inzage gaat.

U kunt zienswijzen indienen op het Ontwerp Projectplan Waterwet. Deze zienswijzen worden afgewogen bij de vaststelling van het definitieve Projectplan Waterwet en worden opgenomen in een Nota van Antwoord . Na vaststelling van het definitieve Projectplan Waterwet door ons algemeen bestuur (Verenigde Vergadering), moet de provincie nog een Goedkeuringsbesluit te nemen met betrekking tot dit definitieve Projectplan. Bent u het niet eens met het definitieve Projectplan Waterwet, dan kunt u tegen het Goedkeuringsbesluit van de provincie beroep instellen bij de Raad van State.

Wat staat er in een Projectplan Waterwet

Een Projectplan Waterwet bevat een beschrijving van het werk, geeft een onderbouwing van de belangrijkste keuzes en gaat in op de effecten die het project heeft op de omgeving. Een projectplan beschrijft het werk nog niet tot in detail. Wel omschrijft het waar het ontwerp en de uitvoering aan moeten voldoen. Ook mogen milieueffecten van de uitwerking niet groter zijn dan is omschreven in de onderzoeken die zijn uitgevoerd, en waarop het projectplan is gebaseerd.

Planning

Verder uitwerken Definitief Ontwerp

We werken dit jaar verder aan het detailleren van het ontwerp van de dijk. Dit noemen we het Definitief Ontwerp. Uitgangspunt voor de ter inzage legging van het Ontwerp Projectplan Waterwet en de bijbehorende vergunningen is het Definitieve Ontwerp. In het Definitieve Ontwerp zijn de ‘grote keuzes’ voor de dijkversterking gemaakt: hoe gaan we de dijk versterken, welke oplossing komt waar en hoe hoog en breed wordt de dijk?

Zaken die worden uitgewerkt na het Definitief Ontwerp zijn bijvoorbeeld: de precieze aansluitingen van op- en afritten, wegen en paden op de dijk, waar parkeerplaatsen komen, meer duidelijkheid over de fasering en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We gaan dus steeds meer in detail.