Tijdelijk grondgebruik voor de realisatie van KIJK

11 november 2022
Tijdens de werkzaamheden van de dijkversterking, hebben we meer ruimte nodig dan dat de dijk zelf inneemt. Deze extra ruimte hebben we tijdelijk nodig.

Bijvoorbeeld voor het opslaan van grond, werkvoorraden, een werkkeet en dergelijke. Ook is er ruimte nodig voor het manoeuvreren van materieel, voor tijdelijke verkeersmaatregelen of voor het zogeheten aanbermen van de taluds om zo te zorgen dat de dijk met de extra belasting van het materieel voldoende stabiliteit en draagkracht heeft.

Tijdelijk Ingebruikname Grond

We noemen dit ‘TIG’: Tijdelijk Ingebruikname Grond. Deze gronden zijn grotendeels eigendom van particulieren. De TIG gronden worden tijdelijk in gebruik genomen en gaan na de dijkversterking, na het betalen van een schadevergoeding en herstel van eventuele spoorvorming en dergelijke, terug in gebruik naar de eigenaar.

Op tekening

In het Ontwerp Projectplan Waterwet, dat half november gepubliceerd wordt, hebben we tekeningen opgenomen waarop dit tijdelijke grondgebruik is aangegeven. Op dit moment is de uitvoeringslogistiek en-planning nog niet bekend. Om te voorkomen dat de gereserveerde ruimte voor het tijdelijke ruimtegebruik tijdens realisatie te beperkt blijkt te zijn, zijn er ruimere marges in de tekeningen opgenomen dan de ruimte die we tijdens realisatie daadwerkelijk nodig zullen hebben.

We verwachten vanaf begin 2023 dat grondeigenaren benaderd worden door een van onze rentmeesters voor nadere afstemming over het tijdelijk gebruik en de bijbehorende vergoedingen.

Permanent gebruik grond

Voor een ander deel gaat het om permanent gebruik van de grond. Dat is op de plekken waar is gekozen voor een grondoplossing. Deze gronden zijn grotendeels in bezit van particulieren. De gesprekken over het aankopen van deze grond zijn begonnen.