Voorbereidende werkzaamheden KIJK: verlegging kabels en leidingen

16 november 2020
Het gaat dan om vervanging van kabels en leidingen (gas, water en elektra) en om het eventueel leggen van nieuwe kabels (denk aan glasvezel).

Voor de waterveiligheid is het belangrijk dat kabels en leidingen vanuit de dijk naar een tracé buiten de dijk worden verlegd. Een lekkende leiding kan er namelijk voor zorgen dat de dijk minder stevig wordt.
Met de nutspartijen Stedin, Oasen en Rekam en de gemeente Krimpenerwaard is nu een voorlopig ontwerp ten behoeve van het nieuwe tracé voor de kabels en leidingen gemaakt voor het traject tussen Ouderkerk en Lageweg (dijkvakken F t/m O), achter de bebouwing langs.

Vanwege de nieuwe plek en het toekomstig beheer en onderhoud van de kabels en leidingen wordt er met de betrokken grondeigenaren een zogenaamde zro (zakelijk recht overeenkomst) afgesloten (zie kader). Namens de genoemde nutspartijen en de gemeente verzorgt adviesbureau Arcadis Nederland de uitvoering voor het vestigen van het zakelijk recht. Er is nauw overleg tussen het Omgevingsteam KIJK, de nutspartijen en Arcadis om de raakvlakken en de impact voor grondeigenaren goed in beeld te brengen.
De grondeigenaren die het betreft hebben half augustus een brief ontvangen en met hen is of wordt een afspraak voor een gesprek over de zro gemaakt.
In voorkomende gevallen zal een afgevaardigde van het Omgevingsteam KIJK vanuit het hoogheemraadschap ook aanschuiven bij deze gesprekken, om eventuele vragen over de dijkversterking zelf te kunnen beantwoorden.
De feitelijke werkzaamheden waar het hier om gaat, beginnen volgens de huidige planning in het najaar van 2021.

De volgende werkzaamheden maken deel uit van dit voorbereidende kabels- en leidingen-project:

• De riolering wordt vervangen door de gemeente
Krimpenerwaard
• De drinkwaterleiding wordt vervangen door
drinkwaterbedrijf Oasen
• De gasleiding en de elektriciteitskabels worden
vervangen door Stedin

ZRO en grondverwerving bij dijkwerkzaamheden
De gesprekken over de werkzaamheden die te maken hebben met de kabels en leidingen staan los van de werkzaamheden die nodig zijn om de dijk te versterken. Ook die werkzaamheden zullen grondeigenaren raken. Op dat moment neemt het hoogheemraadschap een adviesbureau in de arm om de gesprekken met de grondeigenaren te
voeren. Dat kan dan gaan over het afsluiten van een zro voor het aanbrengen en het toekomstige beheer en onderhoud van een zelfstandig waterkerende constructie (in het VKA*: type 1; meestal een damwand). Of het kan gaan over grondverwerving door het hoogheemraadschap op locaties waar in het VKA in een grondoplossing is voorzien ten behoeve van de versterking van de dijk.

*VKA: het eerder vastgestelde voorkeursalternatief

Er moet een zakelijk recht worden gevestigd
De nutspartijen hebben een wettelijke taak en zorgplicht voor een zorgvuldig beheer van hun kabels en leidingen. Als de kabels en leidingen in en door het perceel van een grondeigenaar worden gelegd, dan wordt er een zakelijk recht gevestigd op de beoogde locatie van de kabel of de leiding, en met de grondeigenaar wordt een zakelijk recht
overeenkomst gesloten. Er moet alleen zakelijk recht worden gevestigd voor de hoofdkabels en hoofdleidingen. Voor de huisaansluiting hoeft
dat niet. De huisaansluiting is het stuk van de hoofdkabels en -leidingen tot aan de aansluiting op uw woning.

Een zakelijk recht is het recht dat rust op een zaak
Bij het vestigen van een zakelijk recht maken de grondeigenaar en de partijen afspraken en leggen die vast. De afspraken bepalen dat de
netbeheerders het recht krijgen om in het perceel de kabels en leidingen in stand te houden en te onderhouden, ook als u in de toekomst geen eigenaar meer bent. Het recht ‘rust’ dan niet op de
persoon maar op de onroerende zaak: de woning en het perceel. Voor het verlenen van het recht ontvangt de eigenaar een vergoeding.