Planning dijkversterking KIJK

De dijkversterking KIJK is nu in de planuitwerkingsfase. Daarna volgt de realisatiefase en uiteindelijk nog een nazorgfase.

De voorbereiding van een dijkversterking gebeurt in twee fasen: de verkenningsfase en de planuitwerkingsfase.

De verkenningsfase was van 2015-2018. Doel van de verkenning was om een ontwerp op hoofdlijnen voor de dijkversterking vast te stellen waarin we zo goed mogelijk rekening houden met alle belangen. Er is veel onderzoek gedaan en is gesproken met onder andere dijkbewoners en bedrijfseigenaren. Op basis van al deze informatie is per dijkvak een oplossing voor het versterken van de dijk gekozen: het voorkeursalternatief. De reacties van bewoners en bedrijven op het voorkeursalternatief zijn verwerkt en het definitieve voorkeursalternatief is vastgesteld in oktober 2018. Met het voorkeursalternatief werd de verkenning afgerond en is de planuitwerking gestart.

We werken het voorkeursalternatief in de planuitwerkingsfase verder uit tot het detailniveau dat nodig is voor de formele besluitvorming en de vergunningen. Hiervoor doorlopen we een aantal wettelijke procedures. Na de wettelijke procedures volgt de realisatiefase. De start van de realisatiefase staat gepland voor eind 2024. In 2025 starten de werkzaamheden buiten. We verwachten dat de dijk klaar is in 2028.

Waar staan we nu?

Planning

Op 5 september 2023 hebben de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland het Projectplan Waterwet goedgekeurd. Het goedkeuringsbesluit is openbaar bekend gemaakt via de lokale dagbladen, de Staatscourant, het provinciaal-, gemeente- en waterschapsblad en op de pagina www.hhsk.nl/publicatiekijk.

Ter inzage en beroep

Van 6 september 2023 tot 17 oktober 2023 kan er gedurende een termijn van zes weken beroep ingesteld worden tegen het goedkeuringsbesluit en de overige besluiten.