Planning dijkversterking KIJK

De dijkversterking KIJK is nu in de planuitwerkingsfase. Daarna volgt de realisatiefase en uiteindelijk nog een nazorgfase.

U ziet hier de globale planning van de Planuitwerkingsfase:

Planning planuitwerkingsase

Hieronder uitgelicht de planning voor het lopende jaar 2021:

Planning planuitwerkingsfase 2021.jpg

Hieronder uitgelicht de planning voor 2022-2023:

Planning planuitwerkingsfase 2022-2023.jpg

Planuitwerkingsfase

We werken het aan het eind van de Verkenningsfase vastgestelde Voorkeursalternatief (VKA) uit tot een Voorlopig Ontwerp (VO). Op basis van dat Voorlopig Ontwerp wordt het Definitief Ontwerp (DO) uitgewerkt. Het DO wordt opgenomen in het uiteindelijke ontwerp Projectbesluit Omgevingswet en de bijbehorende MER (Milieu Effect Rapportage).

Zienswijzen

Tijdens bewonersavonden wordt het DO aan u voorgelegd om te vernemen of we nog zaken over het hoofd hebben gezien. Ook kunt u formeel uw zienswijzen kenbaar maken tijdens de ter inzage legging. De zienswijzen worden afgewogen en eventueel verwerkt waarna het definitieve Projectbesluit wordt vastgesteld.
Na goedkeuring van het Projectbesluit door de Provincie Zuid-Holland, bestaat de mogelijkheid om op dat besluit beroep in te stellen bij de Raad van State.

Realisatiefase

De start van de werkzaamheden staat gepland voor 2023. De planning is dat de dijk klaar is in 2028.

Verkenningsfase 2015-2018

In de verkenningsfase is veel onderzoek gedaan en is gesproken met onder andere dijkbewoners en bedrijfseigenaren.
Op basis van al deze informatie is per dijkvak een oplossing voor het versterken van de dijk gekozen: het concept voorkeursalternatief, afgekort: VKA. De reacties van bewoners en bedrijven op het concept zijn verwerkt en het definitieve VKA is vastgesteld in oktober 2018.