Planning dijkversterking KIJK

De dijkversterking KIJK is nu in de planuitwerkingsfase. Daarna volgt de realisatiefase en uiteindelijk nog een nazorgfase.

De voorbereiding van een dijkversterking gebeurt in twee fasen: de verkenningsfase en de planuitwerkingsfase.

De verkenningsfase was van 2015-2018. Doel van de verkenning was om een ontwerp op hoofdlijnen voor de dijkversterking vast te stellen waarin we zo goed mogelijk rekening houden met alle belangen. Er is veel onderzoek gedaan en is gesproken met onder andere dijkbewoners en bedrijfseigenaren. Op basis van al deze informatie is per dijkvak een oplossing voor het versterken van de dijk gekozen: het voorkeursalternatief. De reacties van bewoners en bedrijven op het voorkeursalternatief zijn verwerkt en het definitieve voorkeursalternatief is vastgesteld in oktober 2018. Met het voorkeursalternatief werd de verkenning afgerond en is de planuitwerking gestart.

We werken het voorkeursalternatief in de planuitwerkingsfase verder uit tot het detailniveau dat nodig is voor de formele besluitvorming en de vergunningen. Hiervoor doorlopen we een aantal wettelijke procedures. Na de wettelijke procedures volgt de realisatiefase. De start van de werkzaamheden staat gepland voor 2024. We verwachten dat de dijk klaar is in 2028.

Waar staan we nu?

Planning

Tijdens de informatieavonden in maart 2022 hebben we alle opmerkingen en vragen over het ontwerp van de dijkversterking verzameld. Die gaan we verwerken. Hebben we inderdaad fouten gemaakt, of zijn we iets vergeten, dan is dat in het Ontwerp Projectplan Waterwet aangepast als dat in het najaar ter inzage gaat.

We werken verder aan het detailleren van het ontwerp van de dijk. Dit noemen we het Definitief Ontwerp. Uitgangspunt voor de ter inzage legging van het Ontwerp Projectplan Waterwet en de bijbehorende vergunningen is het Definitieve Ontwerp. In het Definitieve Ontwerp zijn de ‘grote keuzes’ voor de dijkversterking gemaakt: hoe gaan we de dijk versterken, welke oplossing komt waar en hoe hoog en breed wordt de dijk?

Zaken die worden uitgewerkt na het Definitief Ontwerp zijn bijvoorbeeld: de precieze aansluitingen van op- en afritten, wegen en paden op de dijk, waar parkeerplaatsen komen, meer duidelijkheid over de fasering en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We gaan dus steeds meer in detail.

Wat staat er in een Projectplan Waterwet?

Een Projectplan Waterwet bevat een beschrijving van het werk, geeft een onderbouwing van de belangrijkste keuzes en gaat in op de effecten die het project heeft op de omgeving. Een projectplan beschrijft het werk nog niet tot in detail. Wel omschrijft het waar het ontwerp en de uitvoering aan moeten voldoen. Ook mogen milieueffecten van de uitwerking niet groter zijn dan is omschreven in de onderzoeken die zijn uitgevoerd, en waarop het projectplan is gebaseerd.

Zienswijzen

U kunt zienswijzen indienen op het Ontwerp Projectplan Waterwet. Deze zienswijzen worden afgewogen bij de vaststelling van het definitieve Projectplan Waterwet en worden opgenomen in een Nota van Antwoord . Na vaststelling van het definitieve Projectplan Waterwet door ons algemeen bestuur (Verenigde Vergadering), moet de provincie nog een Goedkeuringsbesluit te nemen met betrekking tot dit definitieve Projectplan. Bent u het niet eens met het definitieve Projectplan Waterwet, dan kunt u tegen het Goedkeuringsbesluit van de provincie beroep instellen bij de Raad van State.