Verslagen dijktafelsessies 2018

Doel van de sessies was om de informatie die verzameld is voor de beoordeling van de kansrijke alternatieven met de aanwonenden door te spreken. Ook is aan de aanwezigen gevraagd of er nog informatie mist en om deze aan te geven op posters die op de dijkvaktafels klaarlagen (een luchtfoto van het betreffende dijkvak en een tekening met de beoordeling van de overgebleven kansrijke alternatieven). Wat op de posters is aangegeven is hier te zien:

dijkvak C - luchtfoto + tekening ka
dijkvak E - luchtfoto + tekening
dijkvak H - luchtfoto + tekening ka
dijkvak J - luchtfoto + tekening ka
dijkvak K2 - luchtfoto + tekening ka
dijkvak L - luchtfoto + tekening ka
dijkvak M1 - luchtfoto + tekening ka
dijkvak O1 - luchtfoto + tekening ka

dijkvak F - verslag inclusief luchtfoto's‌ (pdf, 597,2 KB)

De opmerkingen zijn opgenomen in logboeken die onderdeel uitmaken van het proces om te komen tot een weloverwogen (concept) voorkeursalternatief.


Algemene vragen met antwoorden naar aanleiding van de dijktafelsessies

Bij de dijktafelsessies werden door de aanwezigen individuele en algemene vragen gesteld die door de vertegenwoordigers van het waterschap werden beantwoord.
De algemene vragen met antwoorden laten we hieronder nog eens volgen.

 • Hoe hoog komt het nieuwe wegdek te liggen? En wat gebeurt er aan wegverbreding.
  Op de meeste plekken blijft de bovenkant van de weg ongeveer op dezelfde hoogte. Maar bij het uitvullen van plaatselijke verzakkingen kan de bovenkant van de weg soms wat hoger of lager komen te liggen dan nu.
  Wegverbreding is beperkt mogelijk. In die gevallen wordt gekeken of extra breedte gevonden kan worden aan de waterzijde van de dijk.
 • Welke effecten heeft een verandering in het toepassen van een maalstop, op de kans op het hebben van wateroverlast achter de dijk?
  Deze vraag is niet met exacte cijfers te beantwoorden, maar wel in ordes van grootte van de kans dat een situatie voorkomt.
  De kans op een maalstop als gevolg van zeer extreme weersomstandigheden is klein als je deze vergelijkt met bijvoorbeeld de kans op wateroverlast door hevige regenval. De kans op wateroverlast als gevolg van hevige regen die nu algemeen als acceptabel wordt gezien, is 1:100. De kans op een maalstop in combinatie met extreem harde wind uit de verkeerde richting is een orde kleiner, namelijk 1:1000. Een verandering in toepassen van een maalstop zal daarom ook maar weinig effect hebben op het hebben van wateroverlast achter de dijk.
 • Wat kan er bij type 1 gezegd worden over risico’s op grondvervorming en grondwaterstromen (ook: schimmel en afwatering).
  Grondvervorming vindt nu al plaats, namelijk doordat de bodem daalt. Bij bodemdaling is het belangrijk dat de grondwaterstanden stabiel zijn. Hierop wordt bij type 1 ontworpen, door het toepassen van sparingen onderin de wand (weglaten van een deel van de damwand planken).
  Uitgangspunt is om de grondwaterstromen gelijk te houden bij een type I Aandachtspunt bij toepassen van type I is de afwatering van de weg. Die wordt verder ontworpen in de planuitwerkingsfase.
 • Worden, mede tegen het lekken, oude kabels en leidingen verwijderd?
  Kabels en leidingen die niet meer in gebruik zijn / geen functie meer hebben, worden (vanuit vergunningsvoorwaarden) in principe verwijderd. Maar in sommige gevallen mogen deze oude kabels en leidingen blijven liggen, zoals bij diepe ligging of bij grote kans op schade aan bebouwing bij het verwijderen. Als oude leidingen blijven liggen, dan worden deze volgeschuimd. Ook voor oude leidingen en kabels die blijven liggen, blijven de nutsbedrijven verantwoordelijk en zij houden deze in hun beheerssystemen.
 • Indien het type I wordt, wordt dan de weg opnieuw gelegd?
  Als onderdeel van de dijkversterkingswerken wordt de weg opnieuw gelegd. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
  - Wegverharding (asfalt) en wegfundering (puin/steenmengsel) onder asfalt wordt verwijderd.
  - De weg wordt van nieuw materiaal opnieuw opgebouwd op dezelfde locatie met dezelfde wegbreedte. Hierbij wordt de bovenkant van de weg (de kruin van de dijk) zoveel mogelijk horizontaal aangelegd, dus kuilen, grotere verzakkingen en bulten worden eruit ‘gestreken’.
  - Er wordt gekeken of de weg op specifieke locaties verbreed kan worden.
   

Heeft u naar aanleiding van het verslag nog vragen, of heeft u andere vragen/opmerkingen, mailt u dan naar omgevingsteamkijk@hhsk.nl
Beschikt u niet over email, dan kunt u bellen naar 010-4537200.