Aanhoudende droogte leidt tot natte boezemlanden

Aanhoudende droogte leidt tot natte boezemlanden

De Rotte

De aanhoudende droogte in grote delen van ons beheersgebied leidt in een aantal gevallen tot vernatting van buitendijkse gebieden die liggen in het zogenaamde Boezemsysteem (Ringvaart en Rotte). Deze gebieden worden ook wel boezemland genoemd. Dit heeft te maken met het feit dat het waterpeil zoals vastgesteld in de peilbesluiten maximaal moet worden benut om de polders goed te kunnen blijven voorzien van water en om droogteschade aan boezemkades zoveel mogelijk te beperken.

Dat betekent dat de boezemlanden, zoals bijvoorbeeld in de Rotte, in sommige gevallen te maken kunnen krijgen met wateroverlast. Belangrijkste oorzaak hiervan is niet het waterpeil van de Rotte, maar de voortdurende inklinking van deze percelen in dit deel van Zuid-Holland met één tot enkele centimeters per jaar. Deze structurele bodemdaling betekent dat het verschil tussen waterpeil en maaiveldhoogte steeds kleiner wordt en wateroverlast kan ontstaan op momenten dat de hogere waterpeilen worden aangehouden.

Het natuurlijke proces van inklinking van met name boezemlanden vormt een enorm probleem voor (recreatie-)bewoners. De enige remedie is deze percelen inclusief opstallen (huizen, schuren en dergelijke) op te hogen en te onderhouden op deze hoogte, bij voorkeur met lichtgewicht ophoogmateriaal. Het hoogheemraadschap informeert bewoners van de boezemlanden regelmatig over deze noodzaak, indien gewenst ook met betrekking tot individuele percelen.

Woont u op een boezemland en wenst u meer informatie over de hoogteligging van uw perceel, neem dan contact op met de afdeling Publiekszaken op telefoonnummer 010 45 37 200.