Afspraken voor voldoende zoetwater

Afspraken voor voldoende zoetwater

Nederland heeft dankzij zijn ligging relatief veel zoetwater, maar ook hier kunnen in droge perioden tekorten ontstaan. Vandaag ondertekenden minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), regionale bestuurders en andere partijen concrete afspraken om samen de beschikbaarheid van zoetwater voor de lange termijn veilig te stellen.

Na het vorig jaar gepresenteerde Deltaprogramma kunnen de regio’s nu daadwerkelijk aan de slag met de verschillende zoetwatermaatregelen. Zo krijgt het IJsselmeer een buffer van 20 centimeter in het waterpeil, waaruit omliggende regio’s kunnen putten voor zoetwater. Voor de verschillende maatregelen komt € 150 miljoen beschikbaar uit het Deltafonds.

Levensbelang

“Zoetwater is van levensbelang voor de economie en leefbaarheid van ons land. 17 procent van ons bruto nationaal product wordt verdiend met zoetwater. Water is van ons allemaal en ik ben dan ook blij met de voortvarende wijze waarop bestuurders, bedrijfsleven en andere partijen in de regio’s met ons samenwerken. Ik bespeur bij iedereen veel energie om de plannen uit te voeren”, aldus minister Schultz.

Zoetwatervoorraden

De uitdagingen op gebied van zoetwater verschillen per regio, en dus zijn de gemaakte afspraken maatwerk. Naast het flexibele waterpeil in het IJsselmeergebied gaat het Rivierengebied bijvoorbeeld de fruitteelt efficiënter beregenen. Daarnaast wordt de capaciteit van verschillende watergangen, zoals de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, Oude- en Leidsche Rijn en Noordervaart, uitgebreid. Daarnaast worden er in Zeeland zoetwatervoorraden in de bodem aangelegd waaruit 's zomers water kan worden onttrokken.

Zes bestuursovereenkomsten

In de zes bestuursovereenkomsten zijn afspraken vastgelegd over de financiering, planning, uitvoering en verantwoording over de programmering van zoetwatermaatregelen voor 2016 en verder. De ondertekening van deze overeenkomsten is een mijlpaal in de uitvoering van het vorig jaar aangenomen Deltaprogramma. Met de ondertekening wordt invulling gegeven aan de deltabeslissing Zoetwater. Dit is een van de vijf deltabeslissingen die zijn verankerd in het Nationaal Waterplan en die moeten bijdragen aan een toekomstbestendig waterbeleid van Nederland.

Investeringen

Het totaal aan investeringen voor de maatregelen uit het Deltaplan Zoetwater bedraagt € 365 miljoen voor de periode 2015 tot 2021. Hiervan komt € 150 miljoen uit het Deltafonds. De verschillende regio’s zorgen voor het overige deel van de financiering.

Links

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/deltaprogramma/vijf-deltabeslissingen

Bron: Ministerie Infrastructuur en Milieu