Baggeren, natuurvriendelijke oevers en kadeophoging Bleiswijkse vaart

Baggeren, natuurvriendelijke oevers en kadeophoging Bleiswijkse vaart

De Rottedijk is een kade van 1750 meter langs de Rotte nabij Bleiswijk in de gemeente Lansingerland. In de toetsing regionale keringen 2012 is de kade getoetst en is een deel van de kade als onvoldoende beoordeeld. Naast de problemen met de stabiliteit is na inmeting gebleken dat de kruin van de kade te smal is en teveel aan de rand van het buitentalud ligt. De algemene vergadering heeft de projectkosten van € 300.000 goedgekeurd. Naar verwachting start de aannemer in het eerste kwartaal van 2016.

De aanleg van Natuurvriendelijke Oevers (NVO) is een onderdeel van de KRW-maatregelen en de gemeentelijke waterplannen. Conform het Nationaal Bestuursaccoord Water wordt de aanleg van NVO’s zoveel mogelijk meegenomen in andere projecten. Dit geldt ook voor deze Bleiswijkse Vaart. Bovendien is deze vaart opgenomen in het uitvoeringsplan baggeren 2016-2020. Vanuit maatschappelijk en financieel oogpunt heeft het de voorkeur om deze werkzaamheden te vervroegen en het baggeren, de kadereconstructie en de aanleg van natuurvriendelijke oevers integraal op te pakken. Door deze werkzaamheden te combineren worden de totale kosten lager en ontstaat er minder overlast voor de flora en fauna en voor de omgeving.

De werkwijze bestaat dan uit het baggeren van de boezemwatergang, daarna het plaatsen van een onderwater beschoeiing in combinatie met een natuurlijke rietoever en als laatste het herstellen van de kade conform de legger waterkeringen.

De algemene vergadering heeft de projectkosten van € 300.000 goedgekeurd. De aanbesteding van het werk start dit jaar. Naar verwachting begint de aannemer in het eerste kwartaal van 2016.