Extra ambities en minder lastenstijging

Extra ambities en minder lastenstijging

De totale waterschapsbelastingen 2016 van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stijgen gemiddeld met 2,3%. Dit is inclusief inflatie. De nieuwe programmabegroting bevat belangrijke ambities zoals het intensiveren van de betrokkenheid met de omgeving, grote dijkversterkingsprojecten om de waterveiligheid te vergroten en samen werken aan een klimaatbestendig Rotterdam. Het algemeen bestuur heeft woensdag 25 november de programmabegroting voor 2016 vastgesteld.

De belastingopbrengststijging van 2,3% is gunstiger dan verwacht. Deze blijft onder de beoogde 2,5% die is afgesproken in het coalitieakkoord van het dagelijks bestuur en is lager dan voorspeld in de meerjarenplanning voor 2016. Ook is rekening gehouden met de jaarlijkse afdracht van het hoogheemraadschap aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het Rijk en de eigen bijdragen voor grootschalige dijkversterkingen om ingezetenen in het beheersgebied te beschermen tegen overstromingen.

Direct bij hun aantreden heeft het nieuwe bestuur het Waterbeheerplan 2016-2021 opgesteld. Hierin heeft zij een hoog ambitieniveau neergezet voor droge voeten, voldoende en schoon water, en interactie met de omgeving. “De kostenstijging is desondanks beperkt door kritisch te kijken naar alle uitgaven, planningen en de voordelen uit samenwerking met partners te verzilveren en vergroten”, stelt hoogheemraad Toon van der Klugt. Daarnaast wordt onder de noemer van duurzaam financieel beheer de opbouw van schulden beperkt door kosten zo veel mogelijk direct te nemen. Om de verhoging van lasten nu daardoor tegen te gaan, voert Schieland en de Krimpenerwaard al een aantal jaren succesvol besparingen door en dekt de nog resterende tijdelijke tekorten uit de reserves.

Het komend jaar wordt de nadruk gelegd op het verder intensiveren van de betrokkenheid met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Om de waterveiligheid in het laaggelegen beheersgebied te vergroten, werkt het hoogheemraadschap aan grote dijkversterkingsprojecten in Capelle, Moordrecht en Krimpen aan de Lek. Ook is gestart met de voorbereiding van een dijkversterking langs de Hollandse IJssel tussen Krimpen aan den IJssel en Gouderak. Het voorkomen van wateroverlast in de stad Rotterdam door toenemende regenval is eveneens een belangrijk speerpunt. Naast de bouw van nieuwe gemalen, zoals aan de Essenburgsingel en Bergweg-Zuid worden in samenwerking met de gemeente en andere waterschappen maatregelen getroffen voor een klimaatbestendige stad. Deze samenwerking wordt verder verstevigd voor maximale effectiviteit omdat de opgave groot en complex is.

Het hoogheemraadschap stuurt strak op efficiency. Het samenwerkingsverband met collega-waterschappen wordt ook verder uitgebouwd. Zo voegt het hoogheemraadschap in 2016 met het hoogheemraadschap van Rijnland de afdelingen financiële administratie samen, wat moet leiden tot borging van kwaliteit tegen lagere kosten. Wat betreft de zuivering van rioolwater zijn de ontwikkelingen erop gericht, en lukt het, om steeds meer energie uit afvalwater te halen. Dit levert behalve het milieurendement ook lagere kosten op.

Het percentage van 2,3 % is de totale stijging van de belastingopbrengst. De exacte tarieven voor diverse belastinggroepen en per belastingsoort verschillen. Zo stijgt de opbrengst van watersysteemheffing, zoals voorzien, jaarlijks met 5%. De totale opbrengst van de zuiveringsheffing wordt daarentegen wederom met een 0,5% procent verlaagd. De wegenheffing die alleen voor de ingezetenen van de Krimpenerwaard geldt, stijgt niet. De exacte tarieven voor woningen en bedrijfspanden zijn daarbij afhankelijk van de verandering van de gemiddelde WOZ-waarde voor 2015 waarover deze worden berekend.

Lees meer over de belastingtarieven en bekijk rekenvoorbeelden