Keur weer actueel

Keur weer actueel

De verenigde vergadering heeft woensdag 25 november de geactualiseerde Keur vastgesteld. De Keur treedt per 1 januari 2016 in werking. Aanpassen van de bestaande Keur uit 2009 was nodig omdat er verschillende wetten sinds die tijd zijn gewijzigd. Bovendien zijn de ideeën over het waterbeheer en de verantwoordelijkheid hiervoor in de loop der tijd gewijzigd.

De Keur schrijft voor wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud aan dijken, kades en sloten. Zo moeten dijken en kades soms worden verstevigd of opgehoogd, moeten de zijkanten worden gemaaid en moeten sloten worden gebaggerd. Niet alles is toegestaan op en langs het water of de dijk. Dat komt omdat sommige handelingen nadelig kunnen zijn voor de waterveiligheid en de waterkwaliteit. In de Keur staat voor welke zaken u een watervergunning nodig hebt, zoals het planten van bomen langs het water of het onttrekken van grondwater.

Naast de Keur heeft het hoogheemraadschap ook algemene regels, beleidsregels en leggers. De algemene regels of beleidsregels zijn een aanvulling op de Keur die bijvoorbeeld in een bepaald gebied gelden. De algemene regels geven aan wanneer geen watervergunning nodig is. De beleidsregels beschrijven de eisen die gelden als wel een watervergunning nodig is. In de legger van de waterkeringen staat aangegeven waar een dijk of kade zich bevindt en aan welke afmetingen hij moet voldoen om wateroverlast te voorkomen. In de legger van de watergangen staat waar belangrijke sloten (hoofdwatergangen) liggen en aan welke afmetingen deze moeten voldoen om te kunnen zorgen voor voldoende (niet teveel en niet te weinig) schoon water.