Onderhoud peilscheiding Vliet in Zevenhuizen

Onderhoud peilscheiding Vliet  in Zevenhuizen

Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de waterveiligheid in zijn beheersgebied. Tussen de Rotte en de Wollefoppeweg ligt de Vliet. Aan de oostzijde van de Vliet ligt de Vlietkade en aan de westzijde de peilscheiding. Deze peilscheiding is bij controle op enkele plaatsen te laag gebleken. Wij moeten daarom onderhoud uitvoeren om de peilscheiding op hoogte te brengen en te houden.

In september en oktober 2015 voeren we een aantal onderzoeken uit om de onderhoudswerkzaamheden te kunnen bepalen. De onderzoeken worden in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase worden:

  • lengte- en dwarsprofielen gemeten om de huidige situatie van de peilscheiding vast te leggen
  • de bruggen, hekwerken, kabels en leidingen, beschoeiingen, bomen, woningen en overige constructies e.d. landmeetkundig ingemeten en (fotografisch) opgenomen
  • sonderingen uitgevoerd om de laagopbouw van de ondergrond vast te kunnen stellen.

In de tweede fase worden op basis van de inmetingen en de resultaten van de sonderingen, aanvullende boringen verricht en eventuele grondmonsters genomen. Daarnaast vindt een nadere opname plaats van de bomen die gevolgen kunnen ondervinden van de onderhoudswerkzaamheden. Na deze onderzoeken stellen we een onderhoudsplan voor de peilscheiding op.

De onderzoeken van de eerste fase beginnen op dinsdag 15 september 2015 en zijn naar verwachting in week 40 (vrijdag 2 oktober 2015) afgerond. Een en ander is afhankelijk van de weers- en terreinomstandigheden. De onderzoeken van de tweede fase worden aansluitend in de maand oktober uitgevoerd.