Samen werken aan schoon water ter inzage

Samen werken aan schoon water ter inzage

Schoon water is essentieel voor de kwaliteit van uw leefomgeving. Daarom nemen rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en andere partijen maatregelen om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te behouden en te verbeteren. De verschillende plannen liggen nu ter inzage.

Schoon water is essentieel voor de kwaliteit van uw leefomgeving. Bijvoorbeeld voor een prettige woonomgeving, voor recreatieve activiteiten zoals zwemmen, sportvissen of watersport en voor het behoud van groen en natuur. Schoon water is ook economisch van groot belang: ruim een zesde van onze economie is water gerelateerd. Schoon water is echter niet vanzelfsprekend: zo zijn er problemen met overmatige algenbloei, te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het water of vissen die hun paaigebieden niet kunnen bereiken.

Daarom nemen rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en andere partijen maatregelen om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te behouden en te verbeteren. De plannen hiervoor hangen nauw met elkaar samen. Water houdt zich immers niet aan grenzen.

Daarom liggen in deze periode verschillende plannen van rijk, provincies en waterschappen tegelijk ter inzage. Deze plannen gaan over de periode 2016-2021 en geven de toestand van het grond- en oppervlaktewater aan, de doelen voor het bereiken van een goede waterkwaliteit en de maatregelen die daarvoor nodig zijn.

Eén van deze plannen is het Ontwerp KRW-plan 2016-2021 van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. In dit plan benoemt het hoogheemraadschap de KRW-maatregelen die zij van plan is te nemen in deze periode: zie §4.3 van het plan.

Hieronder kunt u lezen waar u informatie kunt krijgen over dit plan en hoe u kunt reageren.

Een overzicht van alle plannen voor schoon water in de regio vindt u op www.rijnwest.nl/inspraak, inclusief inspraaktermijnen, een leeswijzer en informatie over hoe in Nederland gewerkt wordt aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Het Ontwerp KRW-plan ligt vanaf 6 januari 2015 tot en met 17 februari 2015 ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aan de Maasboulevard 123 in Rotterdam en kunt u downloaden aan de rechter kant van deze pagina.

Zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het ontwerp-plan ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen.

Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard. Voor een mondelinge reactie kan men zich wenden tot de afdeling Watersystemen via telefoonnummer 010 45 37 200.

Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend bij:

College van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard Postbus 4059 3006 AB Rotterdam

Rotterdam, 17 december 2014

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,

Namens dezen,

M. Vink

Hoofd afdeling Watersystemen