Wateragenda: effectieve implementatie Bestuursakkoord Water

Wateragenda: effectieve implementatie Bestuursakkoord Water

De bestuurders van de Zuid-Hollandse waterschappen blikten samen met gedeputeerde Han Weber en Jaap Smit, commissaris van de Koning, terug op 3 succesvolle jaren van samenwerking. Zij deden dit tijdens de Zuid-Hollandse Waterschapsdag op 16 februari 2015.

In 2012 werd een gezamenlijke Wateragenda opgesteld waarmee uitwerking is gegeven aan het landelijke Bestuursakkoord Water (BAW) uit 2011. Tijdens de Waterschapsdag is de Wateragenda feestelijk afgerond met de uitreiking van een folder waarin de effecten en resultaten zijn samengevat.

'Meer met minder'

In het Bestuursakkoord Water (BAW) uit 2011 zijn afspraken gemaakt over taken en verantwoordelijkheden van alle bij het waterbeheer betrokken overheden. De inzet is 'meer met minder': een doelmatiger waterbeheer, met een versterking van de kwaliteit tegen de laagste maatschappelijke kosten.

Een andere aanleiding voor de Zuid-Hollandse Wateragenda waren de onderlinge verhoudingen. Han Weber memoreerde tijdens de Waterschapsdag dat in 2011 de goede samenwerking en relatie met de waterschappen in Zuid-Holland 1 van zijn persoonlijke speerpunten voor de collegeperiode was.

Effectieve samenwerking

In het proces van de Wateragenda zijn ook de rollen en taken van provincie en waterschappen tegen het licht gehouden. Taken en verantwoordelijkheden zijn nu helder uitgewerkt, met veel aandacht voor een effectieve samenwerking. In het kader van de Wateragenda zijn in een korte periode veel thema’s en onderwerpen samen opgepakt en - met toepassing van nieuwe inzichten uit onder meer het BAW - vertaald in een passende koers voor de toekomst.

Deze aanpak heeft geresulteerd in een versterkt wederzijds vertrouwen en aansprekende resultaten. Zo loopt Zuid-Holland voorop met het uitgangspunt ‘van normgericht naar doelgericht’ voor bijvoorbeeld de bescherming tegen wateroverlast. Hiermee kan maatwerk worden geboden op basis van een transparante afweging van alle betrokken belangen.

Vervolg Wateragenda nodig

Tijdens de Waterschapsdag werd duidelijk dat de Wateragenda een vervolg verdient. Het is daarbij belangrijk dat de bestuurders, die na de Statenverkiezingen op 18 maart aan het roer staan, de samenwerking opzoeken met partners, zoals: gemeenten, Rijkswaterstaat, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.