Aandacht voor goede waterhuishouding rondom A16 Rotterdam

Aandacht voor goede waterhuishouding rondom A16 Rotterdam

Rijkswaterstaat bereidt momenteel de planvorming en realisatie van de Rijksweg A16 Rotterdam voor. De aanleg daarvan begint naar verwachting aan het eind van 2018. Deze nieuwe rijksweg moet vanaf 2023 een rechtstreekse verbinding vormen tussen de A16 bij het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. Het grootste deel ervan komt binnen het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard te liggen, een klein deel is gepland in het gebied van het hoogheemraadschap van Delfland.

 Om ervoor te zorgen dat in de planvorming voldoende rekening wordt gehouden met de waterhuishouding van het gebied, heeft het hoogheemraadschap een zogenoemd wateradvies opgesteld. Dinsdag 31 mei heeft het college van Schieland en de Krimpenerwaard dit advies vastgesteld.

De inpassing van de A16 Rotterdam in bestaand stedelijk en recreatief gebied is complex, er moet rekening worden gehouden met vele belangen en partijen. Zo ook met water. De weg zal bijvoorbeeld diverse watergangen, waaronder de Rotte, onderlangs passeren en een aantal peilgebieden doorsnijden. Het hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat spraken daarom al in een vroeg stadium over de consequenties van dit project voor de waterhuishouding. Als resultaat van een intensief overlegtraject is het ‘waterhuishoudingsplan A16 Rotterdam’ tot stand gekomen. In dit plan staat beschreven welke effecten de weg heeft voor het watersysteem en de waterkeringen. Ook bevat het maatregelen die ervoor zorgen dat de aanleg geen negatieve gevolgen heeft voor de waterhuishouding.

In de aanloop naar het besluit brachten dijkgraaf en hoogheemraden op 24 mei een bezoek aan het toekomstig tracé.  Samen met medewerkers van Rijkswaterstaat en het hoogheemraadschap maakten de collegeleden een rondgang door het gebied. Ze maakten van deze gelegenheid gebruik om een goede indruk te krijgen van de implicaties van de nieuwe verbinding voor het watersysteem en omgeving.

Na vaststelling van het tracébesluit door Rijkswaterstaat breekt de fase van contractvorming en aanbesteding van het project A16 Rotterdam aan. Ook bij deze nieuwe fase zal het hoogheemraadschap intensief betrokken blijven.