BESTUUR HOOGHEEMRAADSCHAP PAST WATERSCHAPSBELASTINGEN AAN EN VERLAAGT TARIEVEN

Kostenverlaging plus aanpassing van kwijtschelding en kostentoedeling leiden samen tot evenwicht en lagere tarieven. Dit is de conclusie uit de voorjaarsnota 2016 van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het waterschap heeft de taak en ambitie zijn taken zo goed mogelijk uit te voeren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, en de belastingdruk en de tarieven voor alle groepen belastingbetalers zo laag mogelijk te houden.

Daarom heeft het waterschapsbestuur in grote meerderheid besloten
om per 1 januari 2017:

  • De kwijtschelding van de waterschapsbelastingen te handhaven voor de watersysteemheffing en de wegenheffing, maar voor de zuiveringsheffing geen kwijtschelding meer te verlenen. De totale kosten van kwijtschelding zijn de afgelopen 10 jaar enorm gestegen en leggen inmiddels een onevenredig groot beslag op de begroting die opgebracht moet worden. ‘De vervuiler betaalt’ is voor de zuiveringsheffing het leidende principe, dat voor iedereen gaat gelden. Het maximale tarief van de zuiveringsheffing voor meerpersoonshuishoudens bedraagt circa 160 Euro per jaar en kan in 10 maandelijkse termijnen van ca 16 Euro worden betaald. Voor een éénpersoonshuishouden is het totale tarief circa 53 Euro per jaar, ook dit bedrag is in termijnen betaalbaar.
    Voor de watersysteemheffing en de wegenheffing, die het mogelijk maken in dit gebied onder zeeniveau te kunnen wonen, werken en recreëren, kan men wel volledige kwijtschelding krijgen.
  • Het aandeel van de ingezetenen (bewoners) in de kosten van het watersysteembeheer te verhogen van 50% naar 53%.
  • De belastingcategorieën ongebouwd (grondeigenaren) en natuur (natuurterreineigenaren) samen te voegen voor de wegenheffing.
  • De stijgingspercentages en tarieven van al onze belastingen te verlagen ten opzichte van de meerjarenraming. De watersysteemheffing daalt      van het structurele stijgingspercentage van 5% per jaar naar 4%-3%-2%. De wegenheffing daalt van 1% naar 0% en voor de zuiveringsheffing daalt het tarief ten opzichte van 2016 met 6%.
  • De verdeling van de indirecte kosten over de verschillende taakbegrotingen licht aan te passen. Dit heeft geen merkbaar gevolg op de tarieven.

Door al deze aanpassingen gelijktijdig door te voeren, ontstaat een algeheel beeld van lagere belastingdruk, evenwichtiger verdeeld over al onze categorieën belastingbetalers. In november worden bij de vaststelling van de begroting voor 2017 door het algemeen bestuur de exacte tarieven vastgesteld.

Lees meer