Blauwalg in de Bergse Plassen

Blauwalg in de Bergse Plassen

De waterkwaliteit in de Bergse Plassen was de afgelopen jaren uitstekend: het water was helder, waterplanten ontwikkelden zich uitstekend en de visstand was gevarieerd. Echter vanaf medio juli 2016 werd in de Bergse Plassen een toenemende groei van blauwalgen geconstateerd met zelfs drijflagen van blauwalgen als gevolg. De drijflagen verplaatsen zich onder invloed van de wind over de plas en zorgen voor stankoverlast in hoeken en zijsloten.

Waarom is de situatie in de Bergse Plassen ineens zo anders als in de voorgaande jaren? De hevige regenval van 17 juli had een stijging van het oppervlaktewater in de singels van Schiebroek tot gevolg. Door de aanhoudende neerslag raakte het rioolstelsel vol en water liep via de overstorten over in de singels van Schiebroek. Het oppervlaktewater wordt normaal gesproken via de onlangs aangelegde duiker onder de Ankie Verbeek-Ohrlaan naar de polder Bleiswijk afgevoerd. De aanhoudende neerslag was zo omvangrijk dat de afvoercapaciteit via deze route te beperkt bleek.

Om wateroverlast in de stad te voorkomen is het oppervlaktewater via gemaal Ringdijk naar de Achterplas gepompt. Met dit oppervlaktewater zijn voedingsstoffen (fosfaat en stikstof) en een hoeveelheid blauwlagen in de Achterplas terecht gekomen. De Bergse Achterplas heeft nog geen stabiel ecologisch evenwicht, waardoor deze instroom veel gevolgen heeft gehad, namelijk een versterkte groei van blauwalgen.

Gedurende deze herfstmaanden sterven de blauwalgen af en vormen dan kiemen in de waterbodem. Of deze kiemen volgend jaar weer uitlopen en leiden tot een nieuwe bloei van blauwalgen is niet duidelijk; dit hangt onder meer af van de weersinvloeden zoals een strenge winter en/of zacht voorjaar.

Zodra het nieuwe Gemaal Bergweg Zuid is gerealiseerd (volgens planning in het derde kwartaal van 2017) levert dit voldoende capaciteit om toekomstige hevige regenbuien af te voeren. De Bergse Plassen zullen daardoor naar een stabieler ecologisch evenwicht toe kunnen groeien. Via gemaal Ringdijk wordt alleen gedefosfateerd suppletiewater aangevoerd om het water in de plassen op peil te houden.

Op dit moment wachten de deskundigen van het hoogheemraadschap af hoe de plas zich volgend jaar ontwikkelt. De waterkwaliteit wordt nauwgezet gemonitord. Op basis van deze resultaten worden maatregelen overwogen. Op dit moment is over de aard van de maatregelen nog niets te zeggen.