Hans Oosters presenteert resultaten landelijk onderzoek ruimte voor toekomstige dijkversterkingen

Hans Oosters presenteert resultaten landelijk onderzoek ruimte voor toekomstige dijkversterkingen

"Een jaar na de start van de pilot wordt het rapport opgeleverd met de onderzoeken naar de juridische en financiële instrumenten voor ruimtereservering, de verkenning en de conclusies en aanbevelingen. We hebben veel geleerd. "

"Duidelijk is geworden dat er veel mogelijkheden bestaan, zowel juridisch als financieel, om de dijken toekomstbestendig in te richten. Ook in samenhang met het gebied waar de dijk onderdeel van is. De instrumenten hebben vooral effect als overheden hun instrumenten inzetten vanuit een gezamenlijke visie over de toekomstige inrichting van de dijk. Bestuurlijke bereidheid hiertoe is dan noodzakelijk. Door een goede samenwerking tussen de verschillende overheden kunnen veel mogelijkheden ontstaan. We kunnen vervolgens de beschikbare instrumenten effectief inzetten en daarmee ruimte creëren voor toekomstige dijkversterkingen. De resultaten en aanbevelingen zijn direct toepasbaar bij dijkversterkingsprojecten. En om dit in de volle breedte toe te passen, wordt voorgesteld om een proefproject te starten.”, vertelt dijkgraaf Hans Oosters toe.

Op donderdag 11 februari 2016 heeft de slotbijeenkomst van de pilot Ruimtelijk Instrumentarium Dijken plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst heeft dijkgraaf Hans Oosters de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd en het rapport overhandigd aan de directeur van het Deltacommissariaat, Hermen Borst.

In deze pilot, als onderdeel van het Deltaprogramma, is onderzocht hoe we kunnen komen tot een toekomstbestendige inrichting van dijken. Deltacommissaris Wim Kuijken neemt de hoofdconclusies van de pilot mee in het Deltaprogramma 2017

In de pilot is gekeken hoe er ruimte kan worden gemaakt voor dijkversterkingen in de toekomst, maar ook naar de samenhang met mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen in een gebied, bijvoorbeeld zogenoemde meekoppelkansen. Deze pilot is een landelijk onderzoek, waarbij de Krimpenerwaard met veel bebouwing pal langs dijken als referentiegebied is gebruikt. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is trekker van de pilot. Er is een aantal onderzoeken uitgevoerd. De Universiteit Utrecht heeft juridisch onderzoek uitgevoerd, in nauwe samenwerking met juristen van diverse overheden. Hierbij is gekeken of er juridische mogelijkheden zijn om ruimte te creëren voor toekomstige versterkingen. In opdracht van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een financieel onderzoek uitgevoerd door het Expertise Centrum Kosten en Baten naar de kosten van verschillend inrichtingsvarianten van dijken. Daarnaast heeft het hoogheemraadschap verkenningsgesprekken met diverse publieke en private partijen gevoerd om een beeld te krijgen wat zij belangrijk vinden bij ruimtereservering voor toekomstige dijkversterkingen.

Op basis van de onderzoeksresultaten is een eindrapport opgesteld, waarbij de uitkomsten worden verbonden en aanbevelingen worden gedaan.

Bekijk het digitale rapport Ruimtelijk Instrumentarium Dijken.
Download het rapport Ruimtelijk Instrumentarium Dijken (pdf, 3.2 MB).
Addendum Rapport Ruimtelijk Instrumentarium Dijken (pdf, 122 kB).

Bekijk de presentaties van de slotbijeenkomst: