Hoogheemraadschap investeert volgend jaar extra in waterveiligheid

De kosten voor de zorg voor droge voeten en schoon water zijn in ons laaggelegen en dichtbevolkte gebied hoog. Jaarlijks is daarvoor een bedrag van ruim 89 miljoen euro nodig. Deze kosten worden betaald uit belastingen. Schieland en de Krimpenerwaard heft waterschapsbelastingen bij alle inwoners in zijn beheersgebied, omdat zij allen belang hebben bij de uitvoering van onze taken.

De begroting voor 2017 is gebaseerd op het Waterbeheerplan voor de periode 2016 t/m 2021. In dit plan geven we onze ambities en doelen weer. Deze wegen we jaarlijks af tegen acceptabele lasten. In onze begroting geven we aan wat we volgend jaar realiseren en welke kosten daarmee gemoeid zijn.

Onze Waterwerken in 2017

Met stevige dijken beschermen we ons beheersgebied tegen overstromingen. Wij zorgen ervoor dat het waterpeil past bij de functie van het desbetreffende gebied: natuur, stedelijk of agrarisch. En dat sloten, vaarten en plassen goed zijn ingericht en zorgvuldig worden beheerd. Voldoende water van goede kwaliteit is een belangrijk doel. Het zuiveren van het afvalwater van huishoudens en bedrijven gebeurt efficiënt en innovatief, met oog voor milieu en duurzaamheid. We zetten ons in voor een biologisch gezond watersysteem, waarin planten en dieren zich goed kunnen ontwikkelen. Zo blijft het watersysteem geschikt voor de meeste functies en aantrekkelijk voor gebruikers. Tot slot: dankzij adequaat onderhoud blijven de wegen in de Krimpenerwaard in goede staat en veilig.

Om al deze taken te realiseren werken we volgend jaar aan ruim 150 waterprojecten.

We investeren in onze eigen deskundigheid

De voorbereiding en uitvoering van grote dijkversterkingsprojecten, noodzakelijk voor de waterveiligheid, doen door de toename van de omvang en complexiteit een steeds zwaarder beroep op de beschikbare deskundigheid in onze organisatie. Wij hebben ervoor gekozen zoveel mogelijk eigen deskundigheid in te zetten en te behouden.

Stijging belasting beperkt

De door belastingopbrengsten te dekken kosten stijgen minder dan we aangaven in onze meerjarenraming. Dit komt door voortgezette focus op efficiency, winst van samenwerking en energieterugwinning uit zuiveringsslib. De belastingopbrengst van de zuiveringsheffing stijgt iets, omdat we volgend jaar meer inwoners in ons beheersgebied hebben.
De totale belastingopbrengsten blijven met een gemiddelde stijging van 1,7 % ruim binnen het door het bestuur afgesproken kader van 2,5%.

Provincie houdt eerlijkere kostenverdeling tussen agrariër en natuur tegen

Het voornemen was om in 2017 de kosten van het wegenbeheer tussen agrariërs en natuurterreineigenaren in de Krimpenerwaard eerlijker te verdelen. Door de opgave tot het grootschalig omzetten van landbouwgrond in natuur in dit gebied, worden de gelijkblijvende kosten voor de wegen steeds meer overgeheveld naar de overblijvende agrariërs. Helaas ontvingen we afgelopen week nog het bericht van de provincie dat zij, op de valreep, vooralsnog toch niet akkoord gaan met het afgestemde en breed gedragen voorstel hiervoor. De huidige kostenverdeling blijft voorlopig in stand.

Inperking kwijtschelding

Het hoogheemraadschap perkt de kwijtscheldingsregeling voor zijn waterschapsbelastingen in. We schaffen de kwijtschelding van onze zuiveringsheffing af per 1 januari 2017. Dit past in het beginsel van het principe dat ‘de vervuiler betaalt.’ Door deze maatregel kunnen we de sterk gestegen kosten van kwijtschelding ook beperken en tariefsverhoging zoveel mogelijk inperken.
De mogelijkheid van 100% kwijtschelding voor de watersysteem- en wegenheffing blijft volledig gehandhaafd.

Bekijk onze begroting online

U kunt de begroting digitaal inzien en de kosten per programma bekijken. In dit stuk vindt u ook meer informatie over de belastingtarieven in 2017 en rekenvoorbeelden.