Landelijke aanpak waterkwaliteit en zoet-water voorziening van start

Op 16 november 2016 is de intentieverklaring voor de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater ondertekend door de minister van I&M en alle maatschappelijke partijen, waaronder de Unie van Waterschappen, VEWIN, LTO en natuurorganisaties.

Met deze ondertekening onderschrijven de partijen dat extra inzet en maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit in Nederland versneld te verbeteren. In het initiatief wordt met name ingezoomd op drie belangrijke groepen stoffen: nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en resten van geneesmiddelen.

In veel gebieden wordt nog niet voldaan aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft geconstateerd dat zonder extra maatregelen en inzet van alle betrokken partijen de doelen van de KRW ook niet worden gehaald. Een delta-aanpak, lees landelijke aanpak, voor de waterkwaliteit en voldoende zoet water is noodzakelijk voor een gezonde economische ontwikkeling van de land- en tuinbouw en voor de effectiviteit van waterkwaliteitsmaatregelen.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard timmert in haar beheergebied al flink aan de weg met betrekking tot alle drie de stofgroepen (nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en geneesmiddelen). Er zijn meerdere samenwerkingsprojecten opgezet met de agrarische sector, zoals ‘Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Krimpenerwaard’ met de melkveehouders en ‘Op weg naar een emissieloze glastuinbouw in 2027’ met de glastuinbouwbedrijven in het gebied. Deze projecten hebben een focus op het (her-)gebruik van nutriënten en het beperken van lozingen. Ook worden er allerlei onderzoeken uitgevoerd die helpen bij het kiezen van de meest (kosten)effectieve maatregelen, met name op het gebied van waterzuivering en de lozing van resten van geneesmiddelen. Op dit moment onderzoeken we welke aanvullende maatregelen in het beheergebied mogelijk zijn om nauwe samenwerking met alle betrokken partijen zoals de agrarische sector uit te voeren.

Bestuurder mevrouw van Zoelen van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, met waterkwaliteit in haar portefeuille, benadrukt het belang om op alle drie onderwerpen, nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten samen te werken aan verdere verbetering van de waterkwaliteit. De ondertekening van de Delta-aanpak door alle partijen bevestigt de noodzaak van deze samenwerking.