Natuur in De Nesse, de Berkenwoudse Driehoek en Oudeland-Zuid

In De Nesse, de Berkenwoudse Driehoek en een deel van Oudeland-Zuid gaan we natuur aanleggen. Dit draagt bij aan het behalen van de beoogde natuurdoelen van het Nationaal Natuur Netwerk.

We nemen maatregelen om waardevolle weidevogelgebieden, botanisch rijke graslanden, ecologische rijke watergangen en karakteristieke landschapselementen te realiseren. De inrichtingsmaatregelen hebben als doel om de basale condities voor deze natuurdoelen te creëren: voedselarm, voldoende nat en een gevarieerd leefgebied. Samen met aangepast beheer wordt het dan mogelijk om de natuurdoelen te realiseren.

Het gaat in hoofdlijnen om de volgende inrichtingsmaatregelen:

  • de aanleg van stuwen, inlaten, peilscheidingen en (hoofd)watergangen zodat de gebieden als aparte watersystemen beheerd kunnen worden;
  • het aanleggen van bruggen en dammen waardoor het gebied goed beheerd kan worden, maar ook het ingelaten water een lang traject kan afleggen en het effect van gebiedsvreemd water beperkt blijft;
  • het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het afplaggen van percelen zodat er een gevarieerde begroeiing kan komen;
  • uitgraven van enkele bestaande veenputten met oog op o.a. overleving van vis;
  • het verwijderen van voedselrijke bagger (kwaliteitsbaggeren) zodat er een gevarieerde watervegetatie kan ontstaan.

Voor het watersysteem is het van belang dat de maatregelen er op zijn gericht om hogere peilen mogelijk te maken met een meer natuurlijke peilfluctuatie en een grotere speelruimte voor extensief onderhoud.

Naar verwachting vinden de belangrijkste werkzaamheden plaats in de periode juli tot en met december 2016. Dit is uiteraard met name mede afhankelijk van het weer. Daarna worden tot medio 2017 een aantal afrondingswerkzaamheden uitgevoerd.

Informatieavond

Om inwoners van de Krimpenerwaard te informeren over de plannen en de peilbesluiten, organiseren we op maandag 15 februari een informatiebijeenkomst in De Zwaan in Berkenwoude. De bijeenkomst begint om 19.30 uur met een informatiemarkt en vanaf 20.00 uur vinden presentaties plaats. Wilt u erbij zijn? Meldt u zich dan voor 9 februari aan via communicatie@hhsk.nl

Deze informatieavond vindt plaats in de inzagetermijn van het projectplan en de peilbesluiten. U kunt deze ook ter plaatse inzien.