Start uitvoering Veenweiden Krimpenerwaard een feit

Start uitvoering Veenweiden Krimpenerwaard een feit

v.l.n.r. hoogheemraad Dorenda Gerts, wethouder Pieter Neven en gedeputeerde Han Weber

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de gemeente Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland staan samen met de betrokken gebiedspartijen aan de lat van de uitvoering van het programma Veenweiden Krimpenerwaard. Op 3 juni jl. maakten zij een begin met de aanleg van 500 hectare natuur in De Nesse, Berkenwoudse Driehoek en Oudeland Zuid met de ondertekening van de Uitvoeringsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard. Het motto? ‘Veenweiden Krimpenerwaard: Wij doen het!’

“We willen laten zien dat het gebied de uitdaging heeft opgepakt”, aldus wethouder Pieter Neven. “Het is een programma dat door samenwerking van de grond komt. Niet alleen de overheden steken de handen uit de mouwen, maar ook de agrariërs en heel veel gebiedspartijen als de Natuurcoöperatie, het Zuid-Hollands Landschap, het Streekfonds en recreatieorganisaties.” De overeenkomst geeft aan hoe alle partijen de opgaven voor natuur, water, landbouw en recreatie samen met gebiedspartners willen realiseren en het beheer organiseren. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord.

Eerste schep betekent start van de uitvoering!

De uitvoering van het programma Veenweiden begint met de aanleg van ruim 500 hectare natuur in de gebieden De Nesse, de Berkenwoudse Driehoek en een deel van Oudeland-Zuid. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is hiervoor verantwoordelijk en voert natuur- en watermaatregelen gelijktijdig uit. Een unieke kans, die het hoogheemraadschap heeft opgepakt om gericht kennis en kunde in te zetten voor het gebied. "Met de inrichting van de drie natuurgebieden voeren we het eerste deel van de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard uit. We realiseren natuur, verbeteren de waterkwaliteit, gaan bodemdaling tegen en dragen zo bij aan het behoud en het verder ontwikkelen van ons mooie veenweidegebied zodat mensen hier ook in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en recreëren”, aldus hoogheemraad Dorenda Gerts. De samenwerking tussen de gemeente, waterschap en provincie betekent in alle gevallen meer en beter maatwerk. Grondeigenaren krijgen de ruimte om met elkaar en met overheden en maatschappelijke organisaties plannen te ontwikkelen voor natuur in samenhang met de bestaande veehouderij. Maatwerk is ook terug te zien in de organisatie van het programma Veenweiden: de regie op de uitvoering van de gezamenlijke afspraken ligt nu bij het gebied, dichter bij de praktijk. De gemeente en het hoogheemraadschap zijn hiervoor samen verantwoordelijk en werken daarbij nadrukkelijk samen met de grondeigenaren, agrarisch ondernemers en met de Adviesraad Natuur en Landbouw (ANL), waarin betrokken maatschappelijke partijen zitting hebben. De provincie zorgt voor ondersteuning in subsidies en expertise.