Verdere verduurzaming glastuinbouwbedrijven Lansingerland

Verdere verduurzaming glastuinbouwbedrijven Lansingerland

Na een uitgebreide voorlichtingscampagne in 2015 controleren per 1 januari 2016 zowel DCMR (Milieudienst Rijnmond) als het hoogheemraadschap of de glastuinbouwbedrijven in Lansingerland nu op de goede manier op de riolering zijn aangesloten.

In de samenwerking van de glastuinbouwsector wordt al jaren gewerkt aan het verminderen van lozingen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen ter verbetering van de waterkwaliteit. Een van de belangrijke maatregelen, ook voor het bereiken van de doelstellingen van de Kader Richtlijn Water, is het juist aansluiten van de glastuinbouwbedrijven op de riolering in Lansingerland, zodat het bedrijfsafvalwater met daarin de nutriënten en de gewasbeschermingsmiddelen niet langer op het oppervlaktewater maar op de riolering worden geloosd. De andere glastuinbouwgebieden in het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zijn inmiddels op de riolering aangesloten.

Na een uitgebreide voorlichtingscampagne in 2015 controleren per 1 januari 2016 zowel DCMR (Milieudienst Rijnmond) als het hoogheemraadschap of de glastuinbouwbedrijven in Lansingerland nu op de goede manier op de riolering zijn aangesloten. Om de rioolcapaciteit niet onevenredig te belasten met deze extra hoeveelheid bedrijfsafvalwater, geldt per dezelfde datum een verplichte afvoer van hemelwater op het oppervlaktewater.

De nieuwe regels dragen bij aan verdere verduurzaming van de glastuinbouwbedrijven en verbetering van het oppervlaktewater in het gebied van Schieland.