Wat doet het hoogheemraadschap tegen wateroverlast in Rotterdam?

Wat doet het hoogheemraadschap tegen wateroverlast in Rotterdam?

Waterplein Frederiksplein

Water vormt voor Rotterdam een wezenlijk onderdeel van de stad. De watersystemen staan echter onder druk. Door klimaatverandering, bodemdaling en verstedelijking is het water- en rioleringsbeheer een complexe opgave. De kans op wateroverlast neemt daardoor toe, als we niets doen.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zoekt naar de beste oplossingen om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Hierbij werken we intensief samen met de gemeente Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Delfland, het waterschap Hollandse Delta, maar ook met inwoners en ondernemers in de stad.

Programmaplan Wateroverlast Rotterdam

Om de opgaven in de stad zo goed mogelijk aan kunnen pakken, heeft Schieland en de Krimpenerwaard een nieuwe gebiedsgerichte aanpak opgesteld voor een waterbestendige stad: het Programma Wateroverlast Rotterdam. Het hoogheemraadschap richt zich daarmee enerzijds op maatregelen om regenwater vast te houden en te infiltreren, om zo de wateroverlastopgave op te lossen. Anderzijds stelt het plan een aanpak voor om waterbewustzijn te creëren bij alle betrokken partijen, inclusief bewoners en bedrijven.

Samen vooruit

Samen met andere overheden zorgen we nu al voor ruimte om meer regenwater op te vangen, door bijvoorbeeld de aanleg van waterpleinen, meer oppervlaktewater en ondergrondse waterbergingen. Daarnaast streven we ernaar regenwaterafvoer zoveel mogelijk af te koppelen. In Crooswijk, op het Frederiksplein, bouwen gemeente en hoogheemraadschap momenteel aan een waterplein. Dit plein kan na voltooiing in totaal 250 kubieke meter regenwater tijdelijk te bergen. Op die manier helpt het plein in de toekomst de wateroverlast voor omliggende straten flink te beperken. Het multifunctionele plein combineert de tijdelijke opslag van regenwater met een aantrekkelijke bruikbare omgeving voor alle buurtbewoners. Het gebied wordt ingericht met zitplekken, groen en een voetbalveldje.

Waterplein Frederiksplein

Waterplein Frederiksplein

In de Agniesebuurt is met de aanleg van het waterplein Benthemplein al een grootschalige maatregel tegen wateroverlast uitgevoerd. De komende jaren wordt de Agniesebuurt verder klimaatbestendig gemaakt. Gemeente en hoogheemraadschap passen daarvoor de riolering en straten aan. Er komt een nieuwe rioolbuis voor alleen het vuile afvalwater uit de huizen en andere gebouwen. De aangepaste straten laten het regenwater door zodat het regenwater kan infiltreren in de bodem. Ook zoeken we naar mogelijkheden om regenwater tijdelijk op te vangen op daken en in tuinen. Zo wordt tegengegaan dat het riool bij zware regenbuien overstroomt.

Agniesebuurt animatie

 

Agniesebuurt animatie

Naast deze grootschalige ingrepen zijn ook kleinere ingrepen op straatniveau noodzakelijk. Zo worden in het Zomerhofkwartier, onderdeel van de Agniesebuurt, in samenspraak met gemeente, bewoners en ondernemers nauwelijks gebruikte parkeerplaatsen omgevormd tot regentuinen. Ook de in 2015 aangelegde Rain(a)way Garden ontziet de riolering door regenwater van de omgeving in de bodem te infiltreren. Op vele andere plaatsen in de stad helpen groene daken, geveltuinen en regentonnen ook nu al bij het opvangen van regenwater.

Eerste rain(a)way tegel

Leggen Rain(a)way tegels

Wat weet u van water?

De aanpak van wateroverlast zit echter niet alleen in het realiseren van opvang- of infiltratiemogelijkheden of nieuwe riolering. Het hoogheemraadschap zet zich ook in voor het vergroten van kennis van kansen en risico’s van wateroverlast en klimaatverandering. De overlast raakt ons immers allemaal: overheid, ondernemers, huurders en huiseigenaren.

De risico’s worden bijvoorbeeld zichtbaar tijdens hevige regenbuien, ook de afgelopen weken weer. Water blijft staan op straten, in tuinen en kelders. Een groot deel van het oppervlak in het Rotterdamse centrum is echter in bezit van bewoners, verhuurders en bedrijven. Logisch dus dat het hoogheemraadschap en de gemeente graag samenwerken met de waterbewuste Rotterdammer. Wie de oorzaken en risico’s begrijpt, kan goed meedenken over én bijdragen aan mogelijke maatregelen en oplossingen.

Anderzijds liggen er prachtige kansen in de stad. Daarbij is te denken aan het aantrekkelijker maken van de buurt. Tegel eruit, groen erin dus. Geveltuinen helpen mee bij het verminderen van wateroverlast, maar bieden óók een aangenamer aanblik dan een stenige vlakte. Een groene omgeving is gezond en prettig om in te wonen, te werken en te recreëren.

De komende tijd berichten we verder over verschillende maatregelen die het hoogheemraadschap samen met gemeente, bewoners en bedrijven wil uitvoeren om wateroverlast in Rotterdam tegen te gaan.

Downloaden

Programmaplan Wateroverlast Rotterdam 2016-2021 (pdf, 1.4 MB)

Maatregelenplan wateroverlast Rotterdam 2016-2017 (pdf, 3.5 MB)