Wat er leeft: het bestuur in gesprek met de omgeving

Wat er leeft: het bestuur in gesprek met de omgeving

Woensdag 25 mei heeft het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap het Veenweide Informatie Centrum (VIC) in Zegveld bezocht.

Het VIC wil samen met de partners, onder wie het hoogheemraadschap, kennis en innovatie bundelen om te komen tot een vitaal en klimaatbestendig veenweidelandschap, met een gezonde landbouwsector en een duurzaam bodem- en watersysteem. Tijdens de rondleiding belichtte de directeur van het VIC enkele onderzoeken van het centrum. Belangrijk project voor zowel het VIC als het hoogheemraadschap is het onderzoek naar de mogelijkheden van onderwaterdrainage. Naast een proefveld ontstond een gesprek over de inzet hiervan in de veenweidegebieden. Afhankelijk van de behoefte kan onderwaterdrainage worden gebruikt om de grondwaterstand te verhogen of te verlagen. Dat heeft zijn invloed op het waterbeheer en de bemaling. Maar ook niets doen of vernatten van gebieden heeft zijn impact. Zo bleek dat het voor de keuzes hierin van belang is verschillende scenario’s naast te elkaar te bekijken en door te rekenen.

Waterkwaliteit centraal

Na de rondleiding stond de waterkwaliteit centraal. Drie medewerkers van het waterschap en de voorzitter van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Krimpenerwaard gaven een presentatie. De huidige waterkwaliteit, doelstellingen en activiteiten om de waterkwaliteit in stand te houden respectievelijk te verbeteren kwamen aan bod. De focus lag deze avond op het landelijk gebied en de samenwerking met de agrarische sector. Tot slot volgde een doorkijk naar het (bestuurlijke) proces de komende jaren en de systematiek van de Kaderrichtlijn Water.

In de daaropvolgende dialoog draaide het vooral om de vraag of we met de huidige aanpak de ambities en doelen van de Kaderrichtlijn Water gaan halen. Zijn we op de goede weg, of moet er meer gebeuren? Zijn er verbeteringen zichtbaar? Duidelijk is dat we binnen het hoogheemraadschap de komende periode verder in gesprek gaan om - wellicht per deelgebied (bijvoorbeeld glastuinbouw, veenweide, natuur) - meer in te zoomen op de maatregelen en effecten, en op basis daarvan de ambities specifieker in te vullen.