Woont u aan het water? Het hoogheemraadschap controleert het slootonderhoud.

Woont u aan het water? Het hoogheemraadschap controleert het slootonderhoud.

Vanaf 15 oktober aanstaande controleren medewerkers van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard het onderhoud van de watergangen binnen het beheersgebied.

Goed onderhouden sloten zijn belangrijk voor de waterkwaliteit en voor de aan- en afvoer van water, zoals in perioden van droogte of hevige regenval. Als eigenaar van een stuk grond dat grenst aan een sloot bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van de halve breedte van die sloot. Ook al is die sloot zelf niet van u of is er sprake van erfpacht. De onderhoudsplicht voor u als eigenaar is wettelijk bepaald. De hoofdwatergangen worden door het hoogheemraadschap onderhouden.

Wat moet u doen?

Het dagelijks onderhoud bestaat uit het verwijderen van voorwerpen en materialen, maaien en verwijderen van overmatige begroeiing, snoeien van overhangende houtgewassen en onderhoud van oevers, taluds en beschoeiing. In bredere sloten mag een deel van de begroeiing blijven staan. Kijk op www.hhsk.nl welke voorschriften voor uw situatie gelden. Hier vindt u ook informatie over de Flora- en Faunawet, die voorschrijft dat onderhoudswerkzaamheden niet nadelig mogen zijn voor planten en dieren en dat ook geen onderhoud mag plaatsvinden tijdens het broedseizoen. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op.

Wanneer wordt geschouwd?

Tijdens de schouwperiode bekijken medewerkers van het hoogheemraadschap of u (het deel van) de sloot die grenst aan uw perceel, goed onderhouden heeft. De schouwperiode start op 15 oktober aanstaande en duurt tot 15 november 2016. Als medewerkers van het hoogheemraadschap constateren dat u zich niet of onvoldoende aan de onderhoudsplicht houdt, kan het hoogheemraadschap het benodigde onderhoud op uw kosten laten uitvoeren.

Wilt u meer weten?

Kijk op www.hhsk.nl/onderhoudwatergangen. U kunt ook bellen of mailen naar de medewerkers van de afdeling Publiekszaken van het hoogheemraadschap, via telefoon 010 45 37 878 en via mail info@hhsk.nl.