Zuivering Kortenoord vormt mogelijke pilot voor ‘landelijk samenwerkingsverband ‘Regionale Energiestrategie’

Zuivering Kortenoord vormt mogelijke pilot voor ‘landelijk samenwerkingsverband ‘Regionale Energiestrategie’

Recent is de ‘Deal pilots regionale energiestrategieën’ getekend door het Rijk, VNG, IPO en de Unie van Waterschappen. De samenwerkende partijen gaan verschillende regio’s ondersteunen bij het opstellen van ‘regionale energiestrategieën’ die een bijdrage leveren aan energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Doel is om in de regio stevig in te zetten op de energietransitie door krachten te bundelen en concrete projecten te versnellen. De energiestrategie geeft aan wat op korte en lange termijn nodig is voor besparing en verduurzaming, hoe en waar energieprojecten in de regio gerealiseerd kunnen worden en welke partijen daarbij een rol hebben. Om de doelen uit het energieakkoord te halen, is samenwerking binnen de regio tussen bewoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, decentrale overheden en rijk noodzakelijk. Met de regionale energiestrategie moet op den duur een landelijk dekkend overzicht van samenwerkende partijen ontstaan. 

Voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft hoogheemraad Agnes van Zoelen de mogelijkheden tot het gebruik van restwarmte van de zuivering Kortenoord als voorbeeld ingebracht. Van deze warmte kunnen bedrijven in hun productieproces gebruik maken en er kunnen woningen mee verwarmd worden.

Op Europees niveau is de ambitie afgesproken om in 2050 80-95% CO2 te besparen ten opzichte van 1990. Veel gemeenten, provincies en waterschappen hebben zich het doel gesteld om al vóór 2050 energieneutraal te zijn. Met name waterschappen hebben veel last van klimaatverandering en onderschrijven de doelstelling om zo snel mogelijk 100% energieneutraal worden. Duurzame energie is bij deze organisaties steeds vaker onderdeel van het bedrijfsproces door onder andere  het produceren van biogas op de afvalwaterzuiveringen, door de aanleg van windmolens en zonnepanelen en door het gebruik van restwarmte uit water. Samenwerking met de omgeving is essentieel om nog beter aan de opgave van duurzame energie te kunnen voldoen en de recent ondertekende regionale energiestrategie stimuleert deze samenwerking. Agnes van Zoelen, binnen het hoogheemraadschap verantwoordelijk voor de portefeuille duurzaamheid,  benoemde hierbij namens Schieland en de Krimpenerwaard de restwarmte van de zuivering Kortenoord als mogelijkheid in de regio Midden-Holland.

Zij is blij met de regionale energiestrategie. ‘Het geeft aan dat alle partijen doordrongen zijn van de noodzaak om de energietransitie zo snel mogelijk te realiseren en daarmee de invloed van CO-2 uitstoot op klimaatverandering te reduceren’.