Decentrale overheden presenteren duurzame investeringsagenda

Decentrale overheden presenteren duurzame investeringsagenda

Om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen, slaan provincies, gemeenten en waterschappen de handen ineen. De decentrale overheden willen hun jaarlijkse investeringen van 28 miljard inzetten voor deze opgave en presenteren een gezamenlijke investeringsagenda, Naar een duurzaam Nederland.

Ze vragen het nieuwe kabinet om mee te investeren in nationale programma’s en knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen.

Het is voor het eerst dat de decentrale overheden een gezamenlijk aanbod doen voor de kabinetsformatie.

Jan van Zanen, voorzitter van de VNG: “De overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland met een circulaire economie, brengt ingrijpende veranderingen met zich mee. Oude huizenblokken moeten geïsoleerd worden en woonwijken aangesloten op zonne-energie en windenergie. Ook het landschap verandert door de inpassing van zonnepanelen en windmolens.”

Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “De toename van de hoeveelheid regen en de temperatuurstijging vragen om meer ruimte voor waterberging en waterafvoer en om meer stedelijk groen. Dit vraagt een gigantische inspanning van burgers, organisaties, bedrijven en de overheid. Het gaat alleen lukken als we de handen ineen slaan.”

Maatregelenpakket

Gemeenten, provincies en waterschappen investeren jaarlijks 28 miljard in wegen, openbaar vervoer, water, natuur en de bouw van huizen, sportaccommodaties en scholen. Vanaf 2018 gaan de decentrale overheden bij de besteding van dit geld investeren in energieneutrale, klimaatbestendige en circulaire oplossingen en toepassingen.

Zij doen dit bijvoorbeeld door bij concessieverlening voor openbaar vervoer in te zetten op emissieloze bussen, afspraken te maken met marktpartijen en woningbouwcorporaties over aardgasvrije wijken, het aanleggen van energieleverende wegdekken en subsidie beschikbaar te stellen aan inwoners voor groene daken of beplanting in plaats van tegels.

Ook willen ze eigen terreinen beschikbaar stellen voor het opwekken van hernieuwbare energie en grondstoffen terugwinnen uit afval en afvalwater. Het eigen vastgoed en maatschappelijk vastgoed als scholen en sportaccommodaties zijn vóór 2040 energieneutraal.

Knelpunten wegnemen

De decentrale overheden dringen er bij het Rijk op aan om een aantal knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen die een transitie naar duurzaamheid in de weg zitten. Voorbeelden hiervan zijn het toestaan dat waterschappen meer duurzame energie opwekken dan alleen voor eigen gebruik en het aanscherpen van het Europese emissiehandelssysteem, waardoor CO2-uitstoot duurder wordt – een stimulans voor duurzame energie.

Oproep aan Rijk: ‘doe mee’

De decentrale overheden vragen het nieuwe kabinet om de samenwerking aan te gaan en een Nationaal Programma Energietransitie op te stellen.

Ank Bijleveld-Schouten, voorzitter Interprovinciaal Overleg namens de 12 provincies: “De betrokkenheid van het Rijk is belangrijk. Het is voor het eerst dat de 3 decentrale overheden op deze schaal de handen ineen slaan. Daar hoort het Rijk ook bij. Het gaat om een langdurige samenwerking, waarbij we het Rijk vragen mee te financieren en daar waar nodige belemmerende regels aan te passen een langdurige continuïteit te garanderen.”

De 3 medeoverheden leggen hun aanbod na de verkiezingen neer bij de formateur.

Bijleveld-Schouten, namens de 3 decentrale overheden: “Er is vastgelegd dat tijdens de formatie ook de medeoverheden worden gehoord door de formateur. Dan willen we zorgen dat dit aanbod op een goede manier landt in het nieuwe regeerakkoord.”

Investeringsagenda en pamflet Naar een duurzaam Nederland

Animatie Naar een duurzaam Nederland (YouTube)