Koninklijk bezoek op de Hollandsche IJsseldijken

Koninklijk bezoek op de Hollandsche IJsseldijken

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brachten dinsdag 21 februari een streekbezoek aan de Krimpenerwaard. Zij kregen van waterschapsbestuurder Toon van der Klugt van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een toelichting op het belangrijke dijkversterkingsproject Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK).

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima begonnen hun streekbezoek in Krimpen aan den IJssel en bezochten aansluitend in de gemeente Krimpenerwaard Gouderak, Berkenwoude en Bergambacht. Tijdens het bezoek stond het thema “De kracht van de Krimpenerwaard” centraal.

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK)
Waterschapsbestuurder Toon van der Klugt gaf de Koning en Koningin een toelichting op het dijkversterkingsproject Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkt momenteel aan de verkenning van KIJK. Het is een complexe opgave omdat het een belangrijke maar smalle dijk op een slappe bodem betreft met een stijl binnentalud. Langs dit dijkvak van 10 km, lopend van Krimpen naar Gouderak, staan ruim 740 woningen en bedrijven pal op of aan de dijk. Er is dus weinig ruimte en de dijk zelf is bovendien de verkeersader van het gebied. 

De dijkversterking wordt niet alleen getoetst aan nieuwe normen, ook de rekenmethodieken bij de nieuwe veilgheidsbenadering die gelden m.i.v. 2017 worden hier nu toegepast. Afgelopen jaar zijn eerst veel grondonderzoeken en daarop geënte analyses uitgevoerd en is door het hoogheemraadschap zeer veel praktijkinformatie en historische informatie opgehaald bij bewoners en bedrijven langs de dijk en bij de betrokken belangenorganisaties en de gemeenten. Waaronder ook ideeën, zorgen of wensen.

Nieuw aan KIJK is dat hier in de verkenningsfase naar een veel breder spectrum van oplossingsrichtingen wordt gekeken. Ook oplossingen buiten de dijk, zoals het meerekenen van de sterkte van voorland, de mate van acceptabele overslag bij storm, het kunnen benutten van achterland, eventuele mogelijkheden met een verlaging van de  faalkans van de stormvloedkering of sturing van het peil van de Hollandsche IJssel door aanpassing van het sluitingsregime van de kering worden doorgerekend en bekeken. Ook wordt nadrukkelijk naar bruikbare innovatieve technieken gekeken, zoals bijvoorbeeld dijkvernageling en andere constructies die minder ruimtebeslag en minder overlast mogelijk maken. Wij onderzoeken vooraf veel om tot voorstellen voor de beste integrale oplossing te komen, inclusief meekoppelkansen voor dit complexe stuk dijk. Daarvoor kijken we in nauw overleg met onze bestuurlijke partners en betrokkenen ook naar alle relevante aspecten op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie, watersysteem, verkeer en de woon- en leefomgeving. De eerste rapportage van mogelijke oplossingsrichtingen wordt medio dit jaar verwacht.  Van het project en in wat het betekent, of kan betekenen, voor de bewoners en bedrijven aan de dijk en in het gebied bleken de Koning en Koningin op de hoogte, betrokken en zeer geïnteresseerd.

Op onze projectpagina KIJK vindt u meer informatie over dit dijkproject, zoals achtergrondinformatie, nieuwsberichten, projectkranten en een film over bewoners aan het dijkversterkingstraject.