Maken voorlanden onze dijken steviger?

Maken voorlanden onze dijken steviger?

Hoe wegen we de vaak brede voorlanden aan de waterkant mee in versterking, beoordeling en beheer van onze dijken? Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard onderzoekt dit de komende jaren binnen de Project Overstijgende Verkenning Voorlanden. Onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarbinnen tot 2028 meer dan 1100 kilometer aan dijken moet worden versterkt.

Voorlanden zijn de -vaak brede- stukken land die aan de waterkant van de dijk zijn aangelegd, al dan niet met bebouwing. In de komende twee jaar doet het hoogheemraadschap binnen de Project Overstijgende Verkenning Voorlanden (POV Voorlanden) een landelijke verkenning naar de kansen en belemmeringen bij het meewegen van voorlanden in de dijkversterkingsprojecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Aan de verkenning doen verschillende waterschappen mee met diverse dijkversterkingsprojecten.

Op de bovenste foto ziet u van links naar rechts: hoogheemraad Paul van den Eijnden, Niels Roode (projectleider POV Voorlanden) en Erik Kraaij (programmadirecteur HWBP voor Rijkswaterstaat en waterschappen).

"Ons belangrijkste projectresultaat is een Handreiking Voorlanden die de waterschappen helpt in dijkversterkingsprojecten, wettelijke beoordeling en beheer van primaire waterkeringen. Hiermee hopen we landelijk tot één miljard euro te besparen op onze dijkversterkingsprojecten." Aldus waterbestuurder Paul van den Eijnden. Hij is dagelijks bestuurslid van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en bestuurlijk verantwoordelijk voor deze Project Overstijgende Verkenning Voorlanden.

Op deze foto ziet u voorland met bebouwing aan de Hollandsche IJsseldijk.