Nota Waterveiligheid in ontwerp vastgesteld

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft de ontwerp-Nota Waterveiligheid vastgesteld.

In het Waterbeheerplan 2016-2021 zijn op strategisch niveau de ambities en de doelen van het hoogheemraadschap vastgelegd. In de Nota Waterveiligheid staan de beleidsuitgangspunten die het hoogheemraadschap hanteert om de doelen en ambities van het waterbeheerplan op het gebied van waterveiligheid te kunnen realiseren.

In de Nota Waterveiligheid beschrijven we op hoofdlijnen hoe wij onze waterkeringen in de gaten houden en op welke wijze we ze onderhouden. Daarnaast geven we aan welke invloed (maatschappelijke) ontwikkelingen, zoals stijgende waterstanden door klimaatverandering en een veranderende maatschappij hebben, en hoe wij hier mee omgaan. We hebben dit samengevat in beleidsuitgangspunten.

De Nota Waterveiligheid ligt ter inzage van zaterdag 11 november 2017 tot en met vrijdag 22 december 2017. Gedurende deze periode kunt u de Nota Waterveiligheid tijdens kantooruren inzien op het kantoor van het hoogheemraadschap. U kunt het document ook downloaden.

Iedere belanghebbende en ingezetene heeft de mogelijkheid om gedurende deze periode een schriftelijke of mondelinge zienswijzen naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam, of per e-mail via het adres info@hhsk.nl. Voor het mondeling indienen van een zienswijze, binnen de genoemde periode, kunt u tot en met 22 december 2017 een afspraak maken. Een reactie op uw zienswijze ontvangt u nadat het bestuur van het waterschap hierover een beslissing heeft genomen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Nota Waterveiligheid, of het indienen van een schriftelijke of mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer M. Guichelaar van het hoogheemraadschap, via telefoonnummer 010 453 74 81 of e-mail: m.guichelaar@hhsk.nl.

Download

Nota waterveiligheid (pdf, 16.6 MB)