Op controle bij glastuinbouwbedrijven

Op controle bij glastuinbouwbedrijven

Waterschappen en omgevingsdienst slaan de handen ineen: Glastuinbouw regio Rijnmond mag rekenen op efficiënte controles.

Al enkele jaren voeren DCMR Milieudienst Rijnmond, waterschap Hollandse Delta, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Delfland samen en voor elkaar controles uit in de glastuinbouw. Daardoor krijgen tuinders maar één controlebezoek in plaats van twee. Tevens is de Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit (NVWA) er bij betrokken om samen met de waterschappen te controleren op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze middelen kunnen ook een negatief effect hebben op de waterkwaliteit. Het toezicht op deze sector wordt slagvaardiger en efficiënter, nu waterschappen en omgevingsdienst ook op elkaars voorschriften controleren. Dit past in het landelijk streven om controle van glastuinbouwbedrijven door waterschappen en omgevingsdiensten integraal aan te pakken.

Uit de controles van de afgelopen jaren blijkt dat de meerderheid van de bedrijven geneigd is om de voorschriften na te leven. Wel constateren de controlerende instanties dat een aantal glastuinbouwbedrijven nog tekortschieten. Deze bedrijven moeten nog extra inspanningen leveren om aan de regels te voldoen. Wanneer het naleven van regels en voorschriften bij alle bedrijven de norm is, kunnen de controles worden verminderd.

Hier controleren we op:

Tijdens de controles onderzoeken we o.a. de technische apparatuur, de lozingen van water op de riolering en oppervlaktewater, gewasbeschermingsmiddelen en de stookinstallaties. De regels hiervoor staan in het Activiteitenbesluit Milieubeheer, de Waterwet en de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. Bij een aantal bedrijven zal ook inhoudelijk worden gekeken naar de ingediende jaarrapportage over 2016, hierin worden de lozings- en verbruikscijfers van meststoffen geregistreerd.

In 2017 bezoeken wij via deze integrale aanpak ca. 100 bedrijven. Bedrijven die niet in de selectie zitten, kunnen uiteraard door de individuele controlerende instanties worden bezocht (bijvoorbeeld wanneer er een specifieke wetswijziging is doorgevoerd).