Restauratie oude Snelle Sluis ruim twee miljoen duurder dan sloop

Restauratie oude Snelle Sluis ruim twee miljoen duurder dan sloop

Oude Snelle Sluis

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft ruim een jaar geleden, gezien de slechte staat van de restanten van de sluis, waardoor de veiligheid in het geding dreigt komen, de conclusie getrokken dat sloop hier de meest verantwoorde oplossing is.

De restanten hebben geen waterstaatkundige functie meer en hebben ook geen monumentale status. Voor een goede afweging heeft het hoogheemraadschap een deskundig bureau gevraagd de historische waarde in beeld te brengen en dat heeft niet tot een andere conclusie geleid.

Het college heeft vorig jaar maatregelen getroffen t.b.v. tijdelijke borging van de veiligheid en het voornemen tot sloop kenbaar gemaakt. De Historische Vereniging Moordrecht heeft daarop aangegeven nog mogelijkheden voor restauratie te zien en respijt gevraagd om die zelf te onderzoeken. Het hoogheemraadschap heeft de vereniging die ruimte geboden en daarbij geopperd de kosten verbonden aan sloop ook te willen inzetten als bijdrage.

Vanuit zowel de gemeente als de provincie is aan het hoogheemraadschap aangegeven dat er geen geld zal worden ingezet, of te verwachten is, voor een eventuele restauratievariant. In het afgelopen jaar zijn ook vanuit de Historische Vereniging geen fondsen voor een restauratievariant geworven.

Uit het onderzoek van een onafhankelijk deskundig bureau naar zowel de kosten van sloop als restauratie, blijkt dat de meest minimale vorm van restauratie (het handhaven van alleen de sluishoofden) ruim twee miljoen euro duurder is. Deze uitkomsten zijn door het hoogheemraadschap gedeeld met zowel de gemeente als de historische vereniging. Eind september beslist het algemeen bestuur definitief.