Voorstel aan algemeen bestuur voor sloop oude Snelle Sluis in Moordrecht

Voorstel aan algemeen bestuur voor sloop oude Snelle Sluis in Moordrecht

Oude Snelle Sluis in Moordrecht

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft ruim een jaar geleden, gezien de slechte staat van de restanten van de sluis, waardoor de veiligheid in het geding dreigt te komen, de conclusie getrokken dat sloop hier de meest verantwoorde oplossing is.

De restanten hebben geen waterstaatkundige functie meer en hebben ook geen monumentale status. Voor een goede afweging heeft het hoogheemraadschap een deskundig bureau gevraagd de historische waarde in beeld te brengen en dat heeft niet tot een andere conclusie geleid. Op dinsdag 29 augustus 2017 heeft het college besloten om de verenigde vergadering een voorstel voor te leggen voor een definitief besluit om de oude Snelle Sluis te slopen.

Hierbij hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld:

  • uit de onlangs uitgevoerde inspectie is gebleken dat de fundatie van de oude Snelle Sluis zeer slecht is en dat bij eventuele restauratie de oude fundatie/sluis eerst moet worden gesloopt en daarna weer volledig opnieuw opgebouwd;
  • de veiligheid van de sluis voor de recreatievaart en de omgeving niet langer kan worden geborgd;
  • Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van monumentale waarde
  • zelfs de goedkoopste restauratievariant is een factor 4 duurder dan sloop;
  • noch de gemeente Zuidplas, noch de provincie Zuid-Holland, noch HVM, zijn tot op heden bereid, c.q. in staat om een financiële bijdrage te leveren aan eventuele restauratie;
  • er zijn geen concrete signalen zijn van partijen die de sluis op termijn willen overnemen en zorgdragen voor toekomstig beheer en onderhoud,

Het is een moeilijke beslissing omdat uit de overleggen met de Historische Vereniging Moordrecht is gebleken dat men de sluis graag wil behouden. “We zetten ons als waterschap in voor droge voeten en schoon water. Dat behoort tot onze kerntaken. Het behoud van oude sluizen valt daar niet onder. Het dagelijks bestuur is van mening dat belastinggeld moet worden besteed aan de kerntaken. Omwille van de veiligheid moeten we nu doorpakken.”, legt hoogheemraad Paul van den Eijnden uit.   

Eind september beslist het algemeen bestuur definitief.

Wat er aan vooraf ging

Het college heeft vorig jaar maatregelen getroffen t.b.v. tijdelijke borging van de veiligheid en het voornemen tot sloop kenbaar gemaakt. De Historische Vereniging Moordrecht heeft daarop aangegeven nog mogelijkheden voor restauratie te zien en respijt gevraagd om die zelf te onderzoeken. Gelet op de wens van HVM om de sluis te behouden, is in de gesprekken met HVM vervolgens een gebaar gemaakt door uit te spreken dat het hoogheemraadschap bereid is om het bedrag van de sloopkosten bij te dragen aan de restauratie, onder voorwaarde dat de historische vereniging de rest van het benodigde bedrag bij elkaar krijgt én toekomstig beheer en onderhoud kan worden belegd bij een derde partij.