Waterschappen hard op weg met waarmaken klimaatambities

De waterschappen zijn hard op weg om de klimaatambities in 2020 te halen. De waterschappen laten zien dat zij een koploper en belangrijke partner zijn in de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Dit blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen 2016.

In de Klimaatmonitor staat hoe de waterschappen presteren op het gebied van energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Met de Klimaatmonitor leggen de waterschappen verantwoording af over de afspraken die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord, SER Energieakkoord en de Green Deal Energie. De waterschappen hebben hoge ambities tot 2020, maar ook voor de periode daarna. De waterschappen streven naar 100% energieneutraliteit in 2025.

Resultaten en aanbevelingen

De waterschappen wekken zelf al 30% van hun totale eigen energieverbruik op met duurzame energie (voornamelijk biogas) en daarnaast nog eens 6% door het beschikbaar stellen van eigen terreinen voor duurzame energieprojecten. De verbetering in energie-efficiency bedraagt 4,7% per jaar over de periode 2009 – 2015. De CO2-uitstoot nam met 45% af in de periode 2005 – 2015 en de waterschappen kopen nagenoeg 100% duurzaam in. Uit dit alles blijkt dat duurzaamheid, kostenefficiency en innovatie goed samen kunnen gaan.

Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid Unie van Waterschappen: “De waterschappen ondervinden dagelijks de gevolgen van klimaatverandering. Dijken en watersystemen moeten worden versterkt om Nederland veilig en leefbaar te houden. De waterschappen voeren een actief energie- en grondstoffenbeleid, waarmee zij bijdragen aan een duurzame samenleving.”

De waterschappen monitoren jaarlijks hun klimaatambities en scherpen de invulling van de Klimaatmonitor continu aan. Zo komt er bijvoorbeeld meer aandacht voor verduurzaming van het personenvervoer en vrachttransport en worden de inkoopcriteria voor inkoop van groene energie aangepast.

Investeringsagenda

Om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen, werken provincies, gemeenten en waterschappen samen. Deze maand presenteerden zij een gezamenlijke investeringsagenda, Naar een duurzaam Nederland. De waterschappen geven daarin aan dat zij hun inzet verder verhogen met de ambitie om 100% energieneutraal te worden in 2025 door energieproductie op hun eigen terreinen.

Dirk-Siert Schoonman: “Met onze investeringsagenda vragen wij het nieuwe kabinet om mee te investeren in nationale programma’s en om knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen. Bijvoorbeeld het toestaan dat waterschappen meer duurzame energie opwekken dan alleen voor eigen gebruik.”

Klimaatmonitor 2016

Investeringsagenda Naar een duurzaam Nederland

Bron: Unie van Waterschappen