AGRARIËRS WERKEN AAN BETERE WATERKWALITEIT

AGRARIËRS WERKEN AAN BETERE WATERKWALITEIT

Koeien - photo©baswdezeeuw

Op 12 april gaat het project DAW Krimpenerwaard officieel van start. DAW staat hier voor Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, een landelijk programma aan de hand waarvan LTO Nederland, samen met de waterschappen werkt aan de wateropgaven in verschillende agrarische gebieden.

Agrariërs in Krimpenerwaard leren in het project van en met elkaar over maatregelen die zij kunnen nemen ter verbetering van de water- en bodemkwaliteit én een economisch sterke en duurzame landbouw.

De agrariërs gaan in 2018 en 2019 samen met deskundigen en overheden aan de slag met maatregelen op het gebied van kringlooplandbouw, erfafspoeling en baggeren en slootschonen. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard faciliteert en ondersteunt dit initiatief. “Het plan is goed voor de boeren en voor het water. Zo werken we dus samen aan schoner water in het gebied’, zegt hoogheemraad Agnes van Zoelen.

Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard draagt bij aan het project DAW Krimpenerwaard. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds; 

 

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland