Beleid voor grondwater vastgesteld

Beleid voor grondwater vastgesteld

Grondwatertaken

De verenigde vergadering (het algemeen bestuur) heeft de Beleidsuitwerking Grondwater vastgesteld. In het grondwaterbeleid laten we aan de provincie, gemeenten, burgers en bedrijven zien wat onze visie is op de grondwaterbeheertaak en hoe de afwegingen binnen de vergunningverlening, peilbesluiten en advisering worden gemaakt.

Het hoogheemraadschap streeft samen met de omliggende waterschappen, provincie en gemeenten naar een duurzaam grondwatersysteem. Bescherming van gebieden waar een bepaalde grondwaterstand noodzakelijk is – bijvoorbeeld in funderingsrisico- en natuurgebieden - is daarbij het belangrijkste. Andere doelstellingen zijn het voorkomen van onomkeerbare schade, het in standhouden van de zoetwatervoorraad, het mogelijk maken van economische ontwikkeling en het verbeteren van de waterkwaliteit.

De beleidsuitwerking grondwater treedt in werking op 1 januari 2019 en heeft een geldigheidsduur tot en met 2022. Eind 2022 wordt het functioneren van de beleidsuitwerking geëvalueerd.

De stukken kunt u zes weken inzien op het kantoor van het hoogheemraadschap. U kunt de Beleidsuitwerking Grondwater ook digitaal raadplegen.