Extra zoetwater voor hoogheemraadschap

Extra zoetwater voor hoogheemraadschap

Gemaal de Aanvoerder

Het Rijk en een aantal waterschappen gaan maatregelen nemen om de dreiging van verzilting in West-Nederland het hoofd te bieden.

Oorzaak van het zoetwatertekort is de langdurige droogteperiode in West Europa. Door inzet van de zogeheten Kleinschalige Wateraanvoervoorziening (KWA) wordt zoet water meer stroomopwaarts uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal gehaald. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard maakt hiervan gebruik. De KWA is in de loop van volgende week volledig operationeel.

Gewoonlijk leveren de rivieren meer dan genoeg (zoet)water om in perioden van neerslagtekort aan de vraag te kunnen voldoen. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft diverse inlaatpunten waar we dit zoete water kunnen inlaten. Zo kunnen we in Rotterdam water inlaten uit de Nieuwe Maas en tussen Nieuwerkerk en Moordrecht uit de Hollandsche IJssel. Deze rivieren worden door de Rijn gevoed, met water uit het buitenland.

Verzilting

De nabijheid van de Noordzee brengt een bijzonderheid met zich mee. Als de Rijnafvoer laag is, door langdurige droogte in Duitsland en minder smeltwater uit Zwitserland, leveren de rivieren minder tegendruk richting zee. Zeewater krijgt dan meer kans naar binnen te dringen. Als die indringing onze inlaatpunten bij Rotterdam en uiteindelijk ook Nieuwerkerk en Gouderak bereikt, dreigt verzilt water te worden ingelaten in het beheergebied van Schieland en de Krimpenerwaard.

Verdeling van water

Rijkswaterstaat regelt de verdeling van water vanuit de grote rivieren over Nederland en stelt het water in dit soort droogtesituaties beschikbaar. Het water wordt dan aangevoerd vanuit een punt waar de zee geen invloed heeft: de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze aanvoer vindt plaats via gemaal De Aanvoerder in Utrecht, dat hier eind jaren tachtig speciaal voor is gebouwd. Sindsdien is dit gemaal tweemaal ingezet: in 2003 en 2011.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor het transport van het water richting het gebied van het hoogheemraadschap van Rijnland, dat het water wil gebruiken. Rijnland geeft vervolgens een deel van het aangevoerde water door aan de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard.

De KWA zorgt voor een aanvoer van 6,9 m3 per seconde. Dat betekent dat ter hoogte van Bodegraven 6900 liter zoet water per seconde de boezem van Rijnland binnenkomt.

De duur van de KWA-maatregel is moeilijk te voorspellen. De maatregel blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt en de aanvoer van zoet water beperkt is. De partijen die samen de KWA realiseren zijn de waterschappen De Stichtse Rijnlanden, Delfland, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard.

Krimpenerwaard

Het via deze maatregel aangevoerde zoetwater gaat naar het Schielandse deel van ons beheersgebied; de driehoek Rotterdam-Gouda-Zoetermeer. In de Krimpenerwaard bevindt zich bij Gouderak eveneens een inlaatpunt voor water vanuit de Hollandsche IJssel. Het extra zoetwater voor de Krimpenerwaard komt echter grotendeels vanuit de Lek. Voor die rivier is verzilting zeer onwaarschijnlijk.