Natuurbeheer in agrarische bedrijfsvoering

Natuurbeheer in agrarische bedrijfsvoering

Werkbezoek algemeen bestuuur

Op donderdag 21 juni gingen de bestuursleden van het hoogheemraadschap op werkbezoek bij het Agrarisch Collectief. Een enthousiast Collectief met een missie in de Krimpenerwaard om natuurbeheer in de agrarische bedrijfsvoering door te voeren. Zo wordt de ontwikkeling van de weidevogels gestimuleerd, maar ook is er aandacht voor verbetering van de waterkwaliteit van de sloten door goed onderhoud.

Dorenda Gerts, hoogheemraad: ‘Door uitwisseling van kennis en ervaring, en samenwerking met partijen uit het gebied houden we met elkaar het watersysteem op orde. Daar hebben we allemaal belang bij.’

Voorzitter Marinus Rooken: ‘Voor het natuurbeheer is het functioneren van het gebied als geheel van belang. Onze focus  ligt op de stimulering van de weidevogelstand. Hiervoor zijn ook andere factoren van belang, zoals goede flora en fauna, ook in het water. Voor het welslagen van onze missie zoeken we de samenwerking met de agrariërs. Maatwerk is cruciaal; de werkwijze voor beheer en onderhoud met oog voor de natuur moet passen in de agrarische bedrijfsvoering. Deze inpassing kan voor agrariërs verschillen. Wij zijn er trots op dat onze leden zich willen inzetten voor natuurbeheer en daarvoor ontvangen ze een subsidie. Deze beloning is ook noodzakelijk om de extra inspanning en werkzaamheden, maar ook kosten bijvoorbeeld door de verminderde opbrengst van maaisel, te vergoeden.’

De praktijk

Agrariër Antonie Vonk-Noordergraaf, lid van het Agrarisch Collectief, liet de bestuursleden op zijn bedrijf zien hoe hij omgaat met beheer en onderhoud van zijn percelen. Antonie: ‘Dit jaar heb ik 56 nesten gehad. Voor het maaien van het gras pas ik mozaïek beheer toe. Dit betekent dat de percelen op verschillende momenten gemaaid worden, zodat dieren de mogelijkheid hebben zich te verplaatsen. In het broedseizoen laat ik in de omtrek van vogelnesten gras staan, zodat de vogel rustig kan broeden. Zoals elke perceeleigenaar ben ik ook verantwoordelijk voor het slootonderhoud, in totaal 24 sloten. Voor de uitvoering van het onderhoud heb ik een baggerplan, waarin is opgenomen dat elk jaar 6 sloten worden gebaggerd. Door het slootonderhoud regelmatig uit te voeren, is de aangroei van bagger gering, de waterkwaliteit goed en is er ruimte voor flora en fauna.’ 

Drone

Om vogelnesten in de agrarische percelen op te sporen, maakt het Agrarisch Collectief gebruik van de nieuwste technologie. Dit jaar is een drone ingezet die met behulp van warmtesensoren de weidevogels sneller en beter kan traceren. Het Collectief is enthousiast over de ervaringen en verwacht de techniek verder te optimaliseren. Wellicht dat de drone in de toekomst ook voor het optimaliseren van slootonderhoud kan worden ingezet.

Lees meer over het onderhoud van watergangen op onze vernieuwde website www.hhsk.nl/onderhoudwatergangen en bekijk ook de animatie.