Nota Waterveiligheid vastgesteld

Nota Waterveiligheid vastgesteld

Voorkant Nota Waterveiligheid

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft de Nota Waterveiligheid vastgesteld.

In het Waterbeheerplan 2016-2021 zijn op strategisch niveau de ambities en de doelen van het hoogheemraadschap vastgelegd. In de Nota Waterveiligheid staan de beleidsuitgangspunten die het hoogheemraadschap hanteert om de doelen en ambities van het waterbeheerplan op het gebied van waterveiligheid te kunnen realiseren. 

In de Nota Waterveiligheid beschrijven we op hoofdlijnen hoe wij onze waterkeringen in de gaten houden en op welke wijze we ze onderhouden. Daarnaast geven we aan welke invloed (maatschappelijke) ontwikkelingen, zoals stijgende waterstanden door klimaatverandering en een veranderende maatschappij hebben, en hoe wij hier mee omgaan. We hebben dit samengevat in beleidsuitgangspunten. 

Inzage

De Nota Waterveiligheid kunt u onderaan deze pagina downloaden. De ontwerp Nota Waterveiligheid heeft ter inzage gelegen van zaterdag 11 november 2017 tot en met vrijdag 22 december 2017. Er zijn geen zienswijzen ingebracht, de nota is ongewijzigd vastgesteld. Tegen de Nota Waterveiligheid kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Nota Waterveiligheid kunt u contact opnemen met de heer M. Guichelaar van het hoogheemraadschap, via telefoonnummer 010 453 74 81 of e-mail: m.guichelaar@hhsk.nl.

Download

Nota waterveiligheid (pdf, 15.9 MB)