Nota Wegen vastgesteld

Nota Wegen vastgesteld

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard hebben op 18 december 2018 de Nota Wegen definitief vastgesteld.

In het Waterbeheerplan 2016-2021 zijn op strategisch niveau de ambities en de doelen van het hoogheemraadschap vastgelegd. In de Nota Wegen (pdf, 18.9 MB) staan de beleidsuitgangspunten die het hoogheemraadschap hanteert om de doelen en ambities van het waterbeheerplan op het gebied van wegen te kunnen realiseren.

In deze Nota is het bestaande beleid gebundeld en beschrijven we op hoofdlijnen hoe we onze wegen onderhouden en onze wegenprojecten uitvoeren. Het beleid blijft hetzelfde als het bestaande beleid. Er zijn wel accentverschillen doorgevoerd en keuzes zijn explicieter gemaakt. Het gaat daarbij onder andere om de verwerking van landelijke en regionale ontwikkelingen en het doorvoeren van nieuw landelijk beleid. Daarnaast is er meer aandacht voor medegebruik van wegen, duurzaamheid, participatie en samenwerking. We hebben dit samengevat in beleidsuitgangspunten.

De Nota Wegen wordt binnenkort gepubliceerd en treedt de dag na deze bekendmaking in werking.

Inzage

De ontwerp Nota Wegen heeft ter inzage gelegen van zaterdag 13 oktober 2018 tot en met vrijdag 23 november 2018. Hierop zijn twee zienswijzen binnengekomen. Deze hebben niet geleid tot een aanpassing van het beleid.

Tegen de Nota Wegen kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Nota Wegen kunt u contact opnemen met de heer M. Guichelaar van het hoogheemraadschap, via telefoonnummer 010 453 74 81 of e-mail: m.guichelaar@hhsk.nl.