Resultaten onderzoek overdracht wegenbeheer bekend

Resultaten onderzoek overdracht wegenbeheer bekend

Archieffoto wegen

In het westen van Nederland zijn nog vijf waterschappen die wegen beheren en onderhouden, waaronder het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Deze waterschappen, met uitzondering van het waterschap Scheldestromen (Zeeland) willen het beheer en onderhoud overdragen aan de gemeenten. In de rest van Nederland beheren de gemeenten ook de wegen buiten de bebouwde kom. Op verzoek van de Unie van Waterschappen heeft het Ministerie van Infrastructuur en Water aan mevrouw Karla Peijs verzocht een bestuurlijke verkenning uit te laten voeren.

Half januari 2018 heeft het resultaat van deze bestuurlijke verkenning op welke wijze de belemmeringen bij de overdracht van de wegen van de waterschappen naar de gemeenten kunnen worden weggenomen. Mevrouw Peijs dat de overdracht van de wegen aan de gemeenten maatwerk is en geeft een aantal aanbevelingen. De aanbevelingen betreffen de wijze van het in beeld brengen van de staat van onderhoud van de over te dragen wegen en zoveel als mogelijk minimaliseren van de rente- en afschrijvingskosten. Het Rijk wordt aanbevolen een moment te bepalen, zoals de einddatum van Bestuursakkoord Water (2020) of de invoering van de Omgevingswet (2021), waarop het overdrachtsplan tussen gemeente en hoogheemraadschap moet zijn vastgelegd. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard beheert en onderhoud op dit moment nog 167 kilometer openbare wegen en fietspaden in de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. De bestuurlijke verkenning geeft het hoogheemraadschap een steun in de rug bij het al tien jaar durende proces met de gemeenten om tot overdracht van de wegen komen.

Download

Bestuurlijke verkenning