Samenwerken aan een energiestrategie voor de regio

Samenwerken aan een energiestrategie voor de regio

Startmoment Regionale Energiestrategie

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stelt samen met andere waterschappen, gemeenten in de regio Rotterdam Den Haag en de provincie Zuid-Holland een energiestrategie op voor de regio. Deze strategie draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen in de regio in 2050.

De gemeenten, provincie Zuid Holland en de waterschappen geven hiermee gehoor aan de oproep in het regeerakkoord om tot een regionale energie aanpak te komen. Door inzicht in de regionale kansen en de onderlinge samenhang wordt duidelijk waar samenwerking meerwaarde oplevert.

Op lokaal niveau hebben gemeenten al in kaart gebracht hoe de energievoorziening er in de toekomst uit zou kunnen komen te zien om in 2050 bijna alleen nog maar duurzame energie op te wekken. Daarnaast is voor de regio Rotterdam Den Haag een mogelijke regionale energiemix samengesteld, omdat geen enkele gemeente de energietransitie alleen aan kan.

Gezamenlijk wordt nu onderzocht welke duurzaamheidsmaatregelen er op regionale schaal genomen kunnen worden als aanvulling op de lokale maatregelen om dit eindbeeld te realiseren. Eind 2018 ligt er een strategie die aangeeft hoe partijen in de regio kunnen samenwerken om de energiedoelstellingen te halen.

Energie uit afval- en oppervlaktewater

Thermische energie is de energie die vrij komt uit warm en koud afvalwater van bijvoorbeeld huizen en uit oppervlaktewater zoals sloten. Met deze thermische energie kunnen huizen worden verwarmd waardoor het gebruik van gas niet meer nodig is. Samen met collega waterschappen doen wij hier onderzoek naar en bekijken wij de mogelijkheid.

Wat doet ons waterschap nog meer voor een duurzame samenleving? Bekijk het op www.hhsk.nl/duurzaamwaterschap.